کاربر:

Saena

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Saena شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/12/2010 structurat [ro] structurat تلفظ 0 رأی
02/12/2010 tâmp [ro] tâmp تلفظ 0 رأی
02/12/2010 năuc [ro] năuc تلفظ 0 رأی
02/12/2010 formativ [ro] formativ تلفظ 0 رأی
02/12/2010 deriva [ro] deriva تلفظ 0 رأی
02/12/2010 kilometraj [ro] kilometraj تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/12/2010 tineresc [ro] tineresc تلفظ 0 رأی
02/12/2010 copilări [ro] copilări تلفظ 0 رأی
02/12/2010 adolescentin [ro] adolescentin تلفظ 0 رأی
02/12/2010 admirabil [ro] admirabil تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/12/2010 nătâng [ro] nătâng تلفظ 0 رأی
02/12/2010 importa [ro] importa تلفظ 0 رأی
02/12/2010 exporta [ro] exporta تلفظ 0 رأی
02/12/2010 inteligență [ro] inteligență تلفظ 0 رأی
02/12/2010 anchetă [ro] anchetă تلفظ 0 رأی
02/12/2010 imbecil [ro] imbecil تلفظ 0 رأی
02/12/2010 stupid [ro] stupid تلفظ 0 رأی
02/12/2010 informa [ro] informa تلفظ 0 رأی
02/12/2010 anchetator [ro] anchetator تلفظ 0 رأی
02/12/2010 remarcabil [ro] remarcabil تلفظ 0 رأی
02/12/2010 informare [ro] informare تلفظ 0 رأی
02/12/2010 informat [ro] informat تلفظ 0 رأی
02/12/2010 comerț [ro] comerț تلفظ 0 رأی
02/12/2010 bunăstare [ro] bunăstare تلفظ 0 رأی
02/12/2010 negoț [ro] negoț تلفظ 0 رأی
02/12/2010 yală [ro] yală تلفظ 0 رأی
02/12/2010 comercial [ro] comercial تلفظ 0 رأی
02/12/2010 derapa [ro] derapa تلفظ 0 رأی
02/12/2010 rumegare [ro] rumegare تلفظ 0 رأی
02/12/2010 bogăție [ro] bogăție تلفظ 0 رأی