کاربر:

Saena

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Saena شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/12/2010 fântână [ro] fântână تلفظ 0 رأی
02/12/2010 plăsmuitor [ro] plăsmuitor تلفظ 0 رأی
02/12/2010 născocitor [ro] născocitor تلفظ 0 رأی
02/12/2010 înfăptuitor [ro] înfăptuitor تلفظ 0 رأی
02/12/2010 țâșnitoare [ro] țâșnitoare تلفظ 0 رأی
02/12/2010 creator [ro] creator تلفظ 0 رأی
02/12/2010 realizator [ro] realizator تلفظ 0 رأی
02/12/2010 săvârșitor [ro] săvârșitor تلفظ 0 رأی
02/12/2010 calvar [ro] calvar تلفظ 0 رأی
02/12/2010 făurire [ro] făurire تلفظ 0 رأی
02/12/2010 înfăptuire [ro] înfăptuire تلفظ 0 رأی
02/12/2010 născoci [ro] născoci تلفظ 0 رأی
02/12/2010 kinetoscop [ro] kinetoscop تلفظ 0 رأی
02/12/2010 kilometric [ro] kilometric تلفظ 0 رأی
02/12/2010 voal [ro] voal تلفظ 0 رأی
02/12/2010 făuri [ro] făuri تلفظ 0 رأی
02/12/2010 plăsmuire [ro] plăsmuire تلفظ 0 رأی
02/12/2010 plăsmui [ro] plăsmui تلفظ 0 رأی
02/12/2010 kinestezic [ro] kinestezic تلفظ 0 رأی
02/12/2010 kilolitru [ro] kilolitru تلفظ 0 رأی
02/12/2010 kilowatt-oră [ro] kilowatt-oră تلفظ 0 رأی
02/12/2010 întemeietor [ro] întemeietor تلفظ 0 رأی
02/12/2010 născocire [ro] născocire تلفظ 0 رأی
02/12/2010 kilowatt [ro] kilowatt تلفظ 0 رأی
02/12/2010 kilometrare [ro] kilometrare تلفظ 0 رأی
02/12/2010 kilometra [ro] kilometra تلفظ 0 رأی
02/12/2010 kilometrat [ro] kilometrat تلفظ 0 رأی
02/12/2010 kinetoterapie [ro] kinetoterapie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/12/2010 karatist [ro] karatist تلفظ 0 رأی
02/12/2010 compact [ro] compact تلفظ 0 رأی