کاربر:

Saena

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Saena شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/12/2010 gașcă [ro] gașcă تلفظ 0 رأی
04/12/2010 menajare [ro] menajare تلفظ 0 رأی
04/12/2010 menționa [ro] menționa تلفظ 0 رأی
04/12/2010 deteriorat [ro] deteriorat تلفظ 0 رأی
04/12/2010 deteriora [ro] deteriora تلفظ 0 رأی
04/12/2010 vast [ro] vast تلفظ 0 رأی
04/12/2010 menține [ro] menține تلفظ 0 رأی
04/12/2010 atacant [ro] atacant تلفظ 0 رأی
04/12/2010 cârdășie [ro] cârdășie تلفظ 0 رأی
04/12/2010 metalurgicesc [ro] metalurgicesc تلفظ 0 رأی
04/12/2010 lespede [ro] lespede تلفظ 0 رأی
04/12/2010 excursie [ro] excursie تلفظ 0 رأی
04/12/2010 nordic [ro] nordic تلفظ 0 رأی
04/12/2010 estic [ro] estic تلفظ 0 رأی
04/12/2010 sudic [ro] sudic تلفظ 0 رأی
04/12/2010 vestic [ro] vestic تلفظ 0 رأی
04/12/2010 melodramatiza [ro] melodramatiza تلفظ 0 رأی
04/12/2010 melodramatizare [ro] melodramatizare تلفظ 0 رأی
04/12/2010 melodramatic [ro] melodramatic تلفظ 0 رأی
04/12/2010 memorie [ro] memorie تلفظ 1 رأی
04/12/2010 memorativ [ro] memorativ تلفظ 0 رأی
04/12/2010 memorat [ro] memorat تلفظ 0 رأی
04/12/2010 politizare [ro] politizare تلفظ 0 رأی
04/12/2010 politiza [ro] politiza تلفظ 0 رأی
04/12/2010 țuguiat [ro] țuguiat تلفظ 0 رأی
04/12/2010 memorandum [ro] memorandum تلفظ 0 رأی
04/12/2010 memora [ro] memora تلفظ 0 رأی
04/12/2010 memorabil [ro] memorabil تلفظ 0 رأی
04/12/2010 mențiune [ro] mențiune تلفظ 0 رأی
04/12/2010 teribil [ro] teribil تلفظ 0 رأی