دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/06/2010 poivre [fr] poivre تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
19/06/2010 Persil [fr] Persil تلفظ -3 رأی
19/06/2010 paprika [fr] paprika تلفظ 1 رأی
19/06/2010 origan [fr] origan تلفظ 0 رأی
19/06/2010 muscade [fr] muscade تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/06/2010 noix de muscade [fr] noix de muscade تلفظ 0 رأی
19/06/2010 Menthe [fr] Menthe تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/06/2010 mélisse [fr] mélisse تلفظ 0 رأی
19/06/2010 marjolaine [fr] marjolaine تلفظ 0 رأی
19/06/2010 laurier [fr] laurier تلفظ 0 رأی
19/06/2010 fenugrec [fr] fenugrec تلفظ 0 رأی
19/06/2010 Estragon [fr] Estragon تلفظ 0 رأی
19/06/2010 curry [fr] curry تلفظ 0 رأی
19/06/2010 Curcuma [fr] Curcuma تلفظ 0 رأی
19/06/2010 cumin [fr] cumin تلفظ 0 رأی
19/06/2010 coriandre [fr] coriandre تلفظ 1 رأی
19/06/2010 girofle [fr] girofle تلفظ 0 رأی
19/06/2010 clou de girofle [fr] clou de girofle تلفظ 0 رأی
19/06/2010 citronnelle [fr] citronnelle تلفظ 0 رأی
19/06/2010 carvi [fr] carvi تلفظ 0 رأی
19/06/2010 cardamome [fr] cardamome تلفظ 0 رأی
19/06/2010 cannelle [fr] cannelle تلفظ 0 رأی
19/06/2010 anis [fr] anis تلفظ 0 رأی
19/06/2010 Aneth [fr] Aneth تلفظ 0 رأی
19/06/2010 truffe [fr] truffe تلفظ 0 رأی
19/06/2010 topinambour [fr] topinambour تلفظ 0 رأی
19/06/2010 soja [fr] soja تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/06/2010 scarole [fr] scarole تلفظ 0 رأی
19/06/2010 salsifis [fr] salsifis تلفظ 0 رأی
19/06/2010 salicorne [fr] salicorne تلفظ 0 رأی