دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/06/2010 Jus de citron [fr] Jus de citron تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/06/2010 Jus d'orange [fr] Jus d'orange تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
19/06/2010 infusion [fr] infusion تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/06/2010 grenadine [fr] grenadine تلفظ 0 رأی
19/06/2010 eau plate [fr] eau plate تلفظ 0 رأی
19/06/2010 Eau pétillante [fr] Eau pétillante تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/06/2010 eau gazeuse [fr] eau gazeuse تلفظ 1 رأی
19/06/2010 Diabolo menthe [fr] Diabolo menthe تلفظ 0 رأی
19/06/2010 décoction [fr] décoction تلفظ 0 رأی
19/06/2010 Cointreau [fr] Cointreau تلفظ 0 رأی
19/06/2010 cognac [fr] cognac تلفظ 0 رأی
19/06/2010 cidre [fr] cidre تلفظ 0 رأی
19/06/2010 chocolat [fr] chocolat تلفظ 1 رأی
19/06/2010 champagne [fr] champagne تلفظ 10 رأی بهترین تلفظ
19/06/2010 Calvados [fr] Calvados تلفظ 0 رأی
19/06/2010 café [fr] café تلفظ 3 رأی
19/06/2010 bière [fr] bière تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
19/06/2010 Armagnac [fr] Armagnac تلفظ 0 رأی
19/06/2010 Reine-claude [fr] Reine-claude تلفظ 0 رأی
19/06/2010 raisin [fr] raisin تلفظ 0 رأی
19/06/2010 quetsche [fr] quetsche تلفظ 0 رأی
19/06/2010 pruneau [fr] pruneau تلفظ 0 رأی
19/06/2010 prune [fr] prune تلفظ 2 رأی
19/06/2010 pomme [fr] pomme تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/06/2010 poire [fr] poire تلفظ 2 رأی
19/06/2010 pastèque [fr] pastèque تلفظ 1 رأی
19/06/2010 papaye [fr] papaye تلفظ 0 رأی
19/06/2010 pamplemousse [fr] pamplemousse تلفظ 3 رأی
19/06/2010 orange [fr] orange تلفظ 8 رأی
19/06/2010 noix [fr] noix تلفظ 2 رأی