دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/04/2015 竜舌蘭 [ja] 竜舌蘭 تلفظ 0 رأی
10/04/2015 曝す [ja] 曝す تلفظ 0 رأی
10/04/2015 娼婦 [ja] 娼婦 تلفظ 0 رأی
10/04/2015 靡かせる [ja] 靡かせる تلفظ 0 رأی
10/04/2015 持ち上げる [ja] 持ち上げる تلفظ 1 رأی
03/08/2010 Ebi Akiko [ja] Ebi Akiko تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/08/2010 悪戦苦闘 [ja] 悪戦苦闘 تلفظ -2 رأی
03/08/2010 意気投合 [ja] 意気投合 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 異口同音 [ja] 異口同音 تلفظ -1 رأی
03/08/2010 一部始終 [ja] 一部始終 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 一蓮托生 [ja] 一蓮托生 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 一攫千金 [ja] 一攫千金 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 一家団欒 [ja] 一家団欒 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 一喜一憂 [ja] 一喜一憂 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 一挙一動 [ja] 一挙一動 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 頂戴 [ja] 頂戴 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 ご丁寧 [ja] ご丁寧 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 珍しい [ja] 珍しい تلفظ 0 رأی
03/08/2010 一周忌 [ja] 一周忌 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 ご多忙中 [ja] ご多忙中 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 初孫 [ja] 初孫 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 驚く [ja] 驚く تلفظ 0 رأی
03/08/2010 おかげさまで [ja] おかげさまで تلفظ 0 رأی
03/08/2010 しばらく [ja] しばらく تلفظ 0 رأی
03/08/2010 療養 [ja] 療養 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 お見舞い [ja] お見舞い تلفظ 0 رأی
03/08/2010 心遣い [ja] 心遣い تلفظ 0 رأی
03/08/2010 自宅 [ja] 自宅 تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/08/2010 お世話 [ja] お世話 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 経験 [ja] 経験 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ