دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/02/2016 acul [ro] acul تلفظ 0 رأی
01/02/2016 roabele [ro] roabele تلفظ 0 رأی
01/02/2016 împungea [ro] împungea تلفظ 0 رأی
01/02/2016 neneaca [ro] neneaca تلفظ 0 رأی
01/02/2016 răzbuzat [ro] răzbuzat تلفظ 0 رأی
01/02/2016 îmbonţat [ro] îmbonţat تلفظ 0 رأی
01/02/2016 dăbălăzat [ro] dăbălăzat تلفظ 0 رأی
01/02/2016 strigase [ro] strigase تلفظ 0 رأی
01/02/2016 ştiulete [ro] ştiulete تلفظ 0 رأی
01/02/2016 drâmboiat [ro] drâmboiat تلفظ 0 رأی
01/02/2016 îmbufnat [ro] îmbufnat تلفظ 0 رأی
01/02/2016 goneşte [ro] goneşte تلفظ 0 رأی
01/02/2016 Vodă-n lobodă [ro] Vodă-n lobodă تلفظ 0 رأی
01/02/2016 sărutat [ro] sărutat تلفظ 0 رأی
01/02/2016 al dracului [ro] al dracului تلفظ 0 رأی
01/02/2016 cauciucuri [ro] cauciucuri تلفظ 0 رأی
01/02/2016 umflate [ro] umflate تلفظ 0 رأی
01/02/2016 cărnoase [ro] cărnoase تلفظ 0 رأی
01/02/2016 substantival [ro] substantival تلفظ 0 رأی
01/02/2016 buzată [ro] buzată تلفظ 0 رأی
01/02/2016 buzat [ro] buzat تلفظ 0 رأی
01/02/2016 Voiculescu [ro] Voiculescu تلفظ 0 رأی
01/02/2016 Brătescu-Voineşti [ro] Brătescu-Voineşti تلفظ 0 رأی
01/02/2016 ceşcuţă [ro] ceşcuţă تلفظ 0 رأی
01/02/2016 ceaiul [ro] ceaiul تلفظ 0 رأی
01/02/2016 apei [ro] apei تلفظ 0 رأی
01/02/2016 dealului [ro] dealului تلفظ 0 رأی
01/02/2016 podului [ro] podului تلفظ 0 رأی
01/02/2016 hanul [ro] hanul تلفظ 0 رأی
01/02/2016 s-au despărţit [ro] s-au despărţit تلفظ 0 رأی