دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/07/2017 autentici [ro] autentici تلفظ 0 رأی
30/07/2017 veritabile [ro] veritabile تلفظ 0 رأی
30/07/2017 daruri [ro] daruri تلفظ 0 رأی
30/07/2017 adevărate [ro] adevărate تلفظ 0 رأی
30/07/2017 dobândirea [ro] dobândirea تلفظ 0 رأی
30/07/2017 morale [ro] morale تلفظ 0 رأی
30/07/2017 parizian [ro] parizian تلفظ 0 رأی
30/07/2017 reflecție [ro] reflecție تلفظ 0 رأی
30/07/2017 considerent [ro] considerent تلفظ 0 رأی
30/07/2017 considerați [ro] considerați تلفظ 0 رأی
30/07/2017 considerare [ro] considerare تلفظ 0 رأی
30/07/2017 operații aritmetice [ro] operații aritmetice تلفظ 0 رأی
30/07/2017 convenabili [ro] convenabili تلفظ 0 رأی
30/07/2017 pe socoteala lui [ro] pe socoteala lui تلفظ 0 رأی
30/07/2017 dezbateri [ro] dezbateri تلفظ 0 رأی
30/07/2017 dezbate [ro] dezbate تلفظ 0 رأی
30/07/2017 judecăți [ro] judecăți تلفظ 0 رأی
30/07/2017 uneia [ro] uneia تلفظ 0 رأی
30/07/2017 reciproce [ro] reciproce تلفظ 0 رأی
30/07/2017 grinzi [ro] grinzi تلفظ 0 رأی
30/07/2017 predicatul [ro] predicatul تلفظ 0 رأی
30/07/2017 protocolar [ro] protocolar تلفظ 0 رأی
30/07/2017 spiritul [ro] spiritul تلفظ 0 رأی
30/07/2017 chipuri [ro] chipuri تلفظ 0 رأی
30/07/2017 amabilității [ro] amabilității تلفظ 0 رأی
30/07/2017 Gesturi [ro] Gesturi تلفظ 0 رأی
30/07/2017 operă literară [ro] operă literară تلفظ 0 رأی
30/07/2017 artificialitate [ro] artificialitate تلفظ 0 رأی
30/07/2017 mijloace [ro] mijloace تلفظ 0 رأی
30/07/2017 procedee [ro] procedee تلفظ 0 رأی