دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/05/2011 marchionimo [it] marchionimo تلفظ 0 رأی
19/05/2011 Alessandro Petacchi [it] Alessandro Petacchi تلفظ 0 رأی
19/05/2011 Enrico Mainardi [it] Enrico Mainardi تلفظ 0 رأی
08/05/2011 credono [it] credono تلفظ 0 رأی
08/05/2011 geodeta [it] geodeta تلفظ 0 رأی
08/05/2011 fitogeno [it] fitogeno تلفظ 0 رأی
08/05/2011 fitocenosi [it] fitocenosi تلفظ 0 رأی
08/05/2011 fitonimo [it] fitonimo تلفظ 0 رأی
08/05/2011 adenosintrifosfato [it] adenosintrifosfato تلفظ 0 رأی
08/05/2011 adenosindifosfato [it] adenosindifosfato تلفظ 0 رأی
08/05/2011 adenosinmonofosfato [it] adenosinmonofosfato تلفظ 0 رأی
08/05/2011 aralia [it] aralia تلفظ 0 رأی
08/05/2011 metereopatico [it] metereopatico تلفظ 0 رأی
08/05/2011 imprenditoria [it] imprenditoria تلفظ 0 رأی
08/05/2011 anatolico [it] anatolico تلفظ 0 رأی
08/05/2011 fitografico [it] fitografico تلفظ 0 رأی
08/05/2011 sfrigolante [it] sfrigolante تلفظ 0 رأی
08/05/2011 oligarchico [it] oligarchico تلفظ 0 رأی
08/05/2011 allattamento [it] allattamento تلفظ 0 رأی
08/05/2011 uva da tavola [it] uva da tavola تلفظ 0 رأی
08/05/2011 vernacolo [it] vernacolo تلفظ 0 رأی
08/05/2011 profughi [it] profughi تلفظ 0 رأی
08/05/2011 calce viva [it] calce viva تلفظ 0 رأی
08/05/2011 romanesco [it] romanesco تلفظ 0 رأی
08/05/2011 coldiretti [it] coldiretti تلفظ 0 رأی
08/05/2011 Sermide [it] Sermide تلفظ 0 رأی
07/05/2011 vece [it] vece تلفظ 0 رأی
07/05/2011 Rosignano Monferrato [it] Rosignano Monferrato تلفظ 0 رأی
07/05/2011 enclisi [it] enclisi تلفظ 0 رأی
07/05/2011 croton [it] croton تلفظ 0 رأی