دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/06/2008 Undaria pinnatifida [en] Undaria pinnatifida تلفظ 0 رأی
15/06/2008 Miss Kittin [en] Miss Kittin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/06/2008 James Gleick [en] James Gleick تلفظ 0 رأی
15/06/2008 teres major muscle [en] teres major muscle تلفظ -1 رأی
15/06/2008 Petrarch [en] Petrarch تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/06/2008 Neil Peart [en] Neil Peart تلفظ 0 رأی
15/06/2008 fabric [en] fabric تلفظ 0 رأی
15/06/2008 Neko Case [en] Neko Case تلفظ 0 رأی
15/06/2008 cytosine [en] cytosine تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/06/2008 Gilead [en] Gilead تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/06/2008 loss [en] loss تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
15/06/2008 dyspareunia [en] dyspareunia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/06/2008 tie [en] tie تلفظ 0 رأی