دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/03/2016 recorded delivery [en] recorded delivery تلفظ 0 رأی
20/02/2016 Pete Gogolak [en] Pete Gogolak تلفظ 0 رأی
20/02/2016 Jerome Y. Lettvin [en] Jerome Y. Lettvin تلفظ 0 رأی
20/02/2016 Keith Godchaux [en] Keith Godchaux تلفظ 0 رأی
20/02/2016 Edward Norton Lorenz [en] Edward Norton Lorenz تلفظ 0 رأی
20/02/2016 Lisa Hannigan [en] Lisa Hannigan تلفظ 1 رأی
20/02/2016 James Douglas Muir Leno [en] James Douglas Muir Leno تلفظ 0 رأی
20/02/2016 Aminoactinomycin [en] Aminoactinomycin تلفظ 0 رأی
20/02/2016 The committee operates sub rosa, so we have no idea what gets decided or how. [en] The committee operates sub rosa, so we have no idea what gets decided or how. تلفظ 0 رأی
24/01/2016 Sasha Grey [en] Sasha Grey تلفظ 0 رأی
24/01/2016 backrest [en] backrest تلفظ 0 رأی
24/01/2016 evening shift [en] evening shift تلفظ 0 رأی
05/10/2015 Sundar Pichai [en] Sundar Pichai تلفظ 0 رأی
05/10/2015 Antwone [en] Antwone تلفظ 0 رأی
27/09/2015 spokesmen [en] spokesmen تلفظ 0 رأی
27/09/2015 spokespeople [en] spokespeople تلفظ 0 رأی
27/09/2015 CFTR [en] CFTR تلفظ 0 رأی
27/09/2015 Massacre of the Innocents [en] Massacre of the Innocents تلفظ 0 رأی
27/09/2015 airconditioner [en] airconditioner تلفظ 0 رأی
27/09/2015 microsphere [en] microsphere تلفظ 0 رأی
27/09/2015 canisters [en] canisters تلفظ 0 رأی
27/09/2015 dictatorships [en] dictatorships تلفظ 0 رأی
27/09/2015 nonbelieving [en] nonbelieving تلفظ 0 رأی
27/09/2015 bottom of the hour [en] bottom of the hour تلفظ 0 رأی
27/09/2015 gigaspace [en] gigaspace تلفظ 0 رأی
27/09/2015 below the line [en] below the line تلفظ 0 رأی
27/09/2015 pickleball [en] pickleball تلفظ 0 رأی
27/09/2015 tents [en] tents تلفظ 0 رأی
27/09/2015 binomials [en] binomials تلفظ 0 رأی
24/09/2015 rousseauian [en] rousseauian تلفظ 0 رأی