دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/09/2015 nonbelieving [en] nonbelieving تلفظ 0 رأی
27/09/2015 bottom of the hour [en] bottom of the hour تلفظ 0 رأی
27/09/2015 gigaspace [en] gigaspace تلفظ 0 رأی
27/09/2015 below the line [en] below the line تلفظ 0 رأی
27/09/2015 pickleball [en] pickleball تلفظ 0 رأی
27/09/2015 tents [en] tents تلفظ 0 رأی
27/09/2015 binomials [en] binomials تلفظ 0 رأی
25/09/2015 rousseauian [en] rousseauian تلفظ 0 رأی
25/09/2015 Nathan Rosen [en] Nathan Rosen تلفظ 0 رأی
25/09/2015 Einstein-Rosen Bridge [en] Einstein-Rosen Bridge تلفظ 0 رأی
25/09/2015 graduate [en] graduate تلفظ 1 رأی
25/09/2015 mini-stroke [en] mini-stroke تلفظ 0 رأی
20/09/2015 okenite [en] okenite تلفظ 0 رأی
20/09/2015 Mike Krzyzewski [en] Mike Krzyzewski تلفظ 0 رأی
20/09/2015 white slaver [en] white slaver تلفظ 0 رأی
20/09/2015 archaeolithic [en] archaeolithic تلفظ 0 رأی
20/09/2015 Quechee [en] Quechee تلفظ 0 رأی
05/09/2015 Andrew Dykstra [en] Andrew Dykstra تلفظ 0 رأی
05/09/2015 Polydensified [en] Polydensified تلفظ 0 رأی
25/08/2015 Thule Air Base [en] Thule Air Base تلفظ 0 رأی
25/08/2015 bialys [en] bialys تلفظ 0 رأی
17/07/2015 Meguiar's [en] Meguiar's تلفظ 0 رأی
17/07/2015 Mark Frechette [en] Mark Frechette تلفظ 1 رأی
17/07/2015 methyl alcohol [en] methyl alcohol تلفظ 0 رأی
17/07/2015 tulip mania [en] tulip mania تلفظ 0 رأی
11/06/2015 MERS [en] MERS تلفظ 0 رأی
03/06/2015 Warren Worthington III [en] Warren Worthington III تلفظ 0 رأی
03/06/2015 Sloane Stephens [en] Sloane Stephens تلفظ 0 رأی
03/06/2015 Hank McCoy [en] Hank McCoy تلفظ 0 رأی
03/06/2015 Judy Greer [en] Judy Greer تلفظ 0 رأی