دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/06/2017 destabilizes [en] destabilizes تلفظ 0 رأی
11/06/2017 hikers [en] hikers تلفظ 1 رأی
11/06/2017 demi-goddess [en] demi-goddess تلفظ 1 رأی
11/06/2017 spaceport [en] spaceport تلفظ 0 رأی
11/06/2017 blockchain-based [en] blockchain-based تلفظ 0 رأی
19/04/2017 Berlitz [en] Berlitz تلفظ 1 رأی
19/04/2017 Itzhak Perlman [en] Itzhak Perlman تلفظ 0 رأی
19/04/2017 vaudeville theater [en] vaudeville theater تلفظ 0 رأی
31/03/2017 provocable [en] provocable تلفظ 0 رأی
31/03/2017 bossyboots [en] bossyboots تلفظ 1 رأی
31/03/2017 Mount Katahdin [en] Mount Katahdin تلفظ 0 رأی
25/03/2017 Pied Piper of Hamelin [en] Pied Piper of Hamelin تلفظ 0 رأی
24/03/2017 unsparingly [en] unsparingly تلفظ 0 رأی
16/02/2017 Bonhomme Richard [en] Bonhomme Richard تلفظ 1 رأی
16/02/2017 chert [en] chert تلفظ 0 رأی
16/02/2017 Harry Blackmun [en] Harry Blackmun تلفظ 0 رأی
04/02/2017 Brooklyn Heights [en] Brooklyn Heights تلفظ 1 رأی
27/01/2017 onkyo [en] onkyo تلفظ 0 رأی
04/12/2016 My Old Kentucky Home [en] My Old Kentucky Home تلفظ 0 رأی
04/12/2016 tiresomely [en] tiresomely تلفظ 1 رأی
02/12/2016 Steven Mnuchin [en] Steven Mnuchin تلفظ 0 رأی
08/11/2016 Andy Timmons [en] Andy Timmons تلفظ 1 رأی
08/11/2016 juvenility [en] juvenility تلفظ 0 رأی
08/11/2016 file-sharing [en] file-sharing تلفظ 0 رأی
08/11/2016 northeastward [en] northeastward تلفظ 0 رأی
05/11/2016 Videofluorography [en] Videofluorography تلفظ 0 رأی
05/11/2016 Jessie Rowat [en] Jessie Rowat تلفظ 0 رأی
29/10/2016 Medinah [en] Medinah تلفظ 0 رأی
29/10/2016 San Gabriel River [en] San Gabriel River تلفظ 0 رأی
29/10/2016 Dreamtime [en] Dreamtime تلفظ 0 رأی