دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/06/2016 кладоискатель [ru] кладоискатель تلفظ 2 رأی
16/06/2016 коррупция [ru] коррупция تلفظ 1 رأی
16/06/2016 санкция [ru] санкция تلفظ 0 رأی
16/06/2016 призма [ru] призма تلفظ 2 رأی
16/06/2016 Германия [ru] Германия تلفظ 0 رأی
16/06/2016 бы [ru] бы تلفظ 0 رأی
16/06/2016 красивый [ru] красивый تلفظ 6 رأی
16/06/2016 контакт [ru] контакт تلفظ 0 رأی
16/06/2016 маленький [ru] маленький تلفظ 1 رأی
16/06/2016 высокопарный [ru] высокопарный تلفظ -3 رأی
16/06/2016 а [ru] а تلفظ 0 رأی
16/06/2016 при [ru] при تلفظ 0 رأی
16/06/2016 без [ru] без تلفظ 0 رأی
16/06/2016 друг [ru] друг تلفظ 1 رأی
16/06/2016 теперь [ru] теперь تلفظ 0 رأی
16/06/2016 ли [ru] ли تلفظ 0 رأی
16/06/2016 хотеть [ru] хотеть تلفظ 2 رأی
16/06/2016 потом [ru] потом تلفظ 1 رأی
16/06/2016 очень [ru] очень تلفظ 0 رأی
16/06/2016 регион [ru] регион تلفظ 0 رأی
16/06/2016 определённый [ru] определённый تلفظ 0 رأی
16/06/2016 запад [ru] запад تلفظ 1 رأی
16/06/2016 только [ru] только تلفظ 0 رأی
16/06/2016 пяток [ru] пяток تلفظ 0 رأی
16/06/2016 изучение [ru] изучение تلفظ 0 رأی
16/06/2016 угодить [ru] угодить تلفظ 0 رأی
16/06/2016 пополам [ru] пополам تلفظ 0 رأی
16/06/2016 обнимать [ru] обнимать تلفظ 0 رأی
16/06/2016 правитель [ru] правитель تلفظ 0 رأی
16/06/2016 равнодушный [ru] равнодушный تلفظ 1 رأی