دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/06/2012 Glindemann [de] Glindemann تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Boehler [de] Boehler تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Mineralienverzeichnis [de] Mineralienverzeichnis تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Lagerstättenkunde [de] Lagerstättenkunde تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Chromatallergie [de] Chromatallergie تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Chromatreduzierer [de] Chromatreduzierer تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Chromatreduzierung [de] Chromatreduzierung تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Innerorbitalkomplex [de] Innerorbitalkomplex تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Regulationsstörung [de] Regulationsstörung تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Zänker [de] Zänker تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Ruppenthal [de] Ruppenthal تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Duerckheim [de] Duerckheim تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Sauerstoffüberschuss [de] Sauerstoffüberschuss تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Eisenkörper [de] Eisenkörper تلفظ 0 رأی
18/06/2012 qualitätsmindernd [de] qualitätsmindernd تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Faulgasentschwefelung [de] Faulgasentschwefelung تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Biogasentschwefelung [de] Biogasentschwefelung تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Grünsalz [de] Grünsalz تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Flockungsmittel [de] Flockungsmittel تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Ernährungsgründe [de] Ernährungsgründe تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Eisenablagerung [de] Eisenablagerung تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Pflanzenschäden [de] Pflanzenschäden تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Bodenverdichtung [de] Bodenverdichtung تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Reisanbaugebiet [de] Reisanbaugebiet تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Eisennachweis [de] Eisennachweis تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Komplexbildungsreaktion [de] Komplexbildungsreaktion تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Eisennachweisreagenz [de] Eisennachweisreagenz تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Glamourthema [de] Glamourthema تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Achatschale [de] Achatschale تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Politikanfänger [de] Politikanfänger تلفظ 0 رأی