دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/10/2010 château fort [fr] château fort تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2010 chaude journée [fr] chaude journée تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2010 chemise de nuit [fr] chemise de nuit تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2010 circonférence [fr] circonférence تلفظ 0 رأی
07/10/2010 cimetières [fr] cimetières تلفظ 0 رأی
07/10/2010 cinquantième [fr] cinquantième تلفظ 0 رأی
07/10/2010 cinémathèque [fr] cinémathèque تلفظ 0 رأی
07/10/2010 chute abondante [fr] chute abondante تلفظ 0 رأی
07/10/2010 cinématographie [fr] cinématographie تلفظ 0 رأی
07/10/2010 choses [fr] choses تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2010 Christ [fr] Christ تلفظ 0 رأی
07/10/2010 choqué [fr] choqué تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2010 choléra [fr] choléra تلفظ 0 رأی
07/10/2010 chômeurs [fr] chômeurs تلفظ 0 رأی
07/10/2010 chœur [fr] chœur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2010 chocs [fr] chocs تلفظ 0 رأی
07/10/2010 chirurgiens [fr] chirurgiens تلفظ 0 رأی
07/10/2010 compte rendu [fr] compte rendu تلفظ 0 رأی
07/10/2010 compositeurs [fr] compositeurs تلفظ 0 رأی
07/10/2010 communistes [fr] communistes تلفظ 0 رأی
07/10/2010 compagnies [fr] compagnies تلفظ 0 رأی
07/10/2010 compagnons [fr] compagnons تلفظ 0 رأی
07/10/2010 comparaisons [fr] comparaisons تلفظ 0 رأی
07/10/2010 comparaître [fr] comparaître تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2010 connaisseuse [fr] connaisseuse تلفظ 0 رأی
07/10/2010 consensuelle [fr] consensuelle تلفظ 0 رأی
07/10/2010 consacrés [fr] consacrés تلفظ 0 رأی
07/10/2010 conscients [fr] conscients تلفظ 0 رأی
07/10/2010 consécration [fr] consécration تلفظ 0 رأی
07/10/2010 consécutive [fr] consécutive تلفظ 0 رأی