دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/01/2011 Léon Degrelle [fr] Léon Degrelle تلفظ 0 رأی
18/01/2011 biogaz [fr] biogaz تلفظ 0 رأی
18/01/2011 Arnoult [fr] Arnoult تلفظ 0 رأی
18/01/2011 Claude Le Jeune [fr] Claude Le Jeune تلفظ 0 رأی
18/01/2011 fiction [fr] fiction تلفظ 0 رأی
18/01/2011 preum's [fr] preum's تلفظ 0 رأی
18/01/2011 oeuf à la coque [fr] oeuf à la coque تلفظ 0 رأی
17/01/2011 monoplégie [fr] monoplégie تلفظ 0 رأی
17/01/2011 Système d'échange local [fr] Système d'échange local تلفظ 0 رأی
17/01/2011 fictif [fr] fictif تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/01/2011 chenonceaux [fr] chenonceaux تلفظ 0 رأی
17/01/2011 gabon [fr] gabon تلفظ 0 رأی
07/10/2010 intronisation [fr] intronisation تلفظ 0 رأی
07/10/2010 intromission [fr] intromission تلفظ 0 رأی
07/10/2010 fournissent [fr] fournissent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2010 fournisseurs [fr] fournisseurs تلفظ 0 رأی
07/10/2010 fours [fr] fours تلفظ 0 رأی
07/10/2010 fous [fr] fous تلفظ 0 رأی
07/10/2010 foutoir [fr] foutoir تلفظ 0 رأی
07/10/2010 fournissant [fr] fournissant تلفظ 0 رأی
07/10/2010 formelles [fr] formelles تلفظ 0 رأی
07/10/2010 formées [fr] formées تلفظ 0 رأی
07/10/2010 fortunés [fr] fortunés تلفظ 0 رأی
07/10/2010 fournée [fr] fournée تلفظ 0 رأی
07/10/2010 baigneuse [fr] baigneuse تلفظ 0 رأی
07/10/2010 baignade [fr] baignade تلفظ 0 رأی
07/10/2010 bagages [fr] bagages تلفظ 0 رأی
07/10/2010 bagarreuse [fr] bagarreuse تلفظ 0 رأی
07/10/2010 balbutiant [fr] balbutiant تلفظ 0 رأی
07/10/2010 barbouillage [fr] barbouillage تلفظ 0 رأی