دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/03/2009 filonzana [sc] filonzana تلفظ 0 رأی
06/03/2009 Domenico Puligo [it] Domenico Puligo تلفظ 0 رأی
06/03/2009 Nikki Giovanni [it] Nikki Giovanni تلفظ 0 رأی
06/03/2009 bellavia [it] bellavia تلفظ 0 رأی
06/03/2009 launeddas [sc] launeddas تلفظ 0 رأی
06/03/2009 axridda [sc] axridda تلفظ 0 رأی
06/03/2009 casizolu [sc] casizolu تلفظ 0 رأی
06/03/2009 Piritta [sc] Piritta تلفظ 0 رأی
06/03/2009 tittighedda [sc] tittighedda تلفظ 0 رأی
06/03/2009 figu [sc] figu تلفظ 0 رأی
06/03/2009 casu axedu [sc] casu axedu تلفظ 0 رأی
06/03/2009 casu frazigu [sc] casu frazigu تلفظ 0 رأی
06/03/2009 trizza [sc] trizza تلفظ 0 رأی
06/03/2009 Fortuna Virilis [la] Fortuna Virilis تلفظ 0 رأی
06/03/2009 Nicolás Delli [it] Nicolás Delli تلفظ 0 رأی
06/03/2009 Matteo Perez d' Aleccio [it] Matteo Perez d' Aleccio تلفظ 0 رأی
06/03/2009 José Camerino [it] José Camerino تلفظ 0 رأی
06/03/2009 Rigel [it] Rigel تلفظ 0 رأی
06/03/2009 Scarperia [it] Scarperia تلفظ 0 رأی
06/03/2009 Portonaccio [it] Portonaccio تلفظ 0 رأی
06/02/2009 medici [it] medici تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/02/2009 ire [it] ire تلفظ 0 رأی
06/02/2009 Ciro [it] Ciro تلفظ 0 رأی
06/02/2009 Genesi [it] Genesi تلفظ 0 رأی
05/02/2009 emmo [sc] emmo تلفظ 0 رأی
05/02/2009 ajó [sc] ajó تلفظ 0 رأی
05/02/2009 eja [sc] eja تلفظ 0 رأی
05/02/2009 ei [sc] ei تلفظ 0 رأی
05/02/2009 unu [sc] unu تلفظ 0 رأی
03/02/2009 Antoniu Cossu [sc] Antoniu Cossu تلفظ 0 رأی