دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/03/2009 ritenuto [it] ritenuto تلفظ 0 رأی
27/03/2009 colore [it] colore تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/03/2009 pitzinnu [sc] pitzinnu تلفظ 0 رأی
25/03/2009 chercu [sc] chercu تلفظ 0 رأی
25/03/2009 cariasa [sc] cariasa تلفظ 0 رأی
25/03/2009 fora [sc] fora تلفظ 0 رأی
25/03/2009 domo [sc] domo تلفظ 0 رأی
25/03/2009 ruju [sc] ruju تلفظ 0 رأی
25/03/2009 fintzas [sc] fintzas تلفظ 0 رأی
25/03/2009 Cixerri [sc] Cixerri تلفظ 0 رأی
25/03/2009 Federico Spoltore [it] Federico Spoltore تلفظ 0 رأی
25/03/2009 Alessandro Lecquio [it] Alessandro Lecquio تلفظ 0 رأی
25/03/2009 Dicomano [it] Dicomano تلفظ 0 رأی
11/03/2009 sa mama 'e su sole [sc] sa mama 'e su sole تلفظ 0 رأی
09/03/2009 Maria farranka [sc] Maria farranka تلفظ 0 رأی
09/03/2009 su carru 'e nannai [sc] su carru 'e nannai تلفظ 0 رأی
09/03/2009 turra [sc] turra تلفظ 0 رأی
09/03/2009 boi [sc] boi تلفظ -1 رأی
09/03/2009 pei [sc] pei تلفظ 0 رأی
09/03/2009 procu [sc] procu تلفظ 0 رأی
09/03/2009 stabi [sc] stabi تلفظ 0 رأی
09/03/2009 forru [sc] forru تلفظ 0 رأی
09/03/2009 furconi [sc] furconi تلفظ 0 رأی
09/03/2009 cullera [sc] cullera تلفظ 0 رأی
09/03/2009 Luxia arrabiosa [sc] Luxia arrabiosa تلفظ 0 رأی
06/03/2009 surbiles [sc] surbiles تلفظ 0 رأی
06/03/2009 muscas maceddas [sc] muscas maceddas تلفظ 0 رأی
06/03/2009 panas [sc] panas تلفظ 0 رأی
06/03/2009 pistoccu [sc] pistoccu تلفظ 0 رأی
06/03/2009 coccoi [sc] coccoi تلفظ 0 رأی