دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/06/2009 sbadigliare [it] sbadigliare تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/06/2009 Borgogna [it] Borgogna تلفظ 0 رأی
04/06/2009 luce di posizione [it] luce di posizione تلفظ 0 رأی
04/06/2009 comunicato [it] comunicato تلفظ 0 رأی
04/06/2009 mangiabile [it] mangiabile تلفظ 0 رأی
04/06/2009 avventura [it] avventura تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/06/2009 càmbiale [it] càmbiale تلفظ 0 رأی
04/06/2009 cambiàle [it] cambiàle تلفظ 0 رأی
04/06/2009 40 [it] 40 تلفظ 0 رأی
04/06/2009 annunziare [it] annunziare تلفظ 0 رأی
04/06/2009 ladra [it] ladra تلفظ 0 رأی
04/06/2009 siederò [it] siederò تلفظ 0 رأی
04/06/2009 berrà [it] berrà تلفظ 0 رأی
04/06/2009 millefoglie [it] millefoglie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/04/2009 colombina [it] colombina تلفظ 0 رأی
16/04/2009 Cassandro [it] Cassandro تلفظ 0 رأی
16/04/2009 Brighella [it] Brighella تلفظ 0 رأی
16/04/2009 Beltrame [it] Beltrame تلفظ 0 رأی
16/04/2009 mraxani [sc] mraxani تلفظ 0 رأی
14/04/2009 Cappella degli Scrovegni [it] Cappella degli Scrovegni تلفظ 0 رأی
14/04/2009 Vicchiomaggio [it] Vicchiomaggio تلفظ 0 رأی
14/04/2009 Pietrelcina [it] Pietrelcina تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2009 Gaggia [it] Gaggia تلفظ 0 رأی
14/04/2009 vaniglia [it] vaniglia تلفظ 0 رأی
08/04/2009 messa in piega [it] messa in piega تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2009 provola [it] provola تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2009 provolone [it] provolone تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2009 scamorza [it] scamorza تلفظ 0 رأی
05/04/2009 squarquaglione [it] squarquaglione تلفظ 0 رأی
05/04/2009 bruzzo [it] bruzzo تلفظ 0 رأی