دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/06/2009 prosciutto cotto [it] prosciutto cotto تلفظ 0 رأی
06/06/2009 prosciutto crudo [it] prosciutto crudo تلفظ 0 رأی
06/06/2009 auguro [it] auguro تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/06/2009 sondaggio [it] sondaggio تلفظ 0 رأی
06/06/2009 abbia [it] abbia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/06/2009 situazione [it] situazione تلفظ 0 رأی
06/06/2009 dovremo [it] dovremo تلفظ 0 رأی
06/06/2009 dovremmo [it] dovremmo تلفظ 0 رأی
06/06/2009 riuscii [it] riuscii تلفظ 0 رأی
06/06/2009 riuscì [it] riuscì تلفظ 0 رأی
06/06/2009 capii [it] capii تلفظ 0 رأی
06/06/2009 capì [it] capì تلفظ 0 رأی
04/06/2009 Fufluns [la] Fufluns تلفظ 0 رأی
04/06/2009 Santa Maria delle Grazie [it] Santa Maria delle Grazie تلفظ 0 رأی
04/06/2009 quinto [it] quinto تلفظ 0 رأی
04/06/2009 appetito [it] appetito تلفظ 0 رأی
04/06/2009 goccia [it] goccia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/06/2009 talvolta [it] talvolta تلفظ 0 رأی
04/06/2009 pacco [it] pacco تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/06/2009 opprimere [it] opprimere تلفظ 0 رأی
04/06/2009 titubare [it] titubare تلفظ 0 رأی
04/06/2009 centesimo [it] centesimo تلفظ 0 رأی
04/06/2009 contravvenzione [it] contravvenzione تلفظ 0 رأی
04/06/2009 camminare [it] camminare تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
04/06/2009 ottenere [it] ottenere تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/06/2009 russo [it] russo تلفظ 0 رأی
04/06/2009 partire [it] partire تلفظ 0 رأی
04/06/2009 ventre [it] ventre تلفظ 0 رأی
04/06/2009 corteccia [it] corteccia تلفظ 0 رأی
04/06/2009 aroma [it] aroma تلفظ 0 رأی