دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/11/2012 Moscow [en] Moscow تلفظ 6 رأی
17/11/2012 Shaye [en] Shaye تلفظ 0 رأی
17/11/2012 nectar [en] nectar تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
17/11/2012 McKayla [en] McKayla تلفظ 0 رأی
17/11/2012 Not Safe For Work [en] Not Safe For Work تلفظ 1 رأی
17/11/2012 arbitrator [en] arbitrator تلفظ 2 رأی
17/11/2012 self-indulgent [en] self-indulgent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/11/2012 self-serving [en] self-serving تلفظ 1 رأی
17/11/2012 reef knot [en] reef knot تلفظ 0 رأی
17/11/2012 ancestrally [en] ancestrally تلفظ 0 رأی
17/11/2012 Guilford [en] Guilford تلفظ 0 رأی
17/11/2012 inflexion [en] inflexion تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/11/2012 intonation [en] intonation تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/11/2012 bojangles [en] bojangles تلفظ 0 رأی
17/11/2012 squeezed middle [en] squeezed middle تلفظ 0 رأی
17/11/2012 omnishambles [en] omnishambles تلفظ 0 رأی
17/11/2012 green-on-blue [en] green-on-blue تلفظ 0 رأی
17/11/2012 second screening [en] second screening تلفظ 1 رأی
17/11/2012 cannonball [en] cannonball تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/11/2012 British Broadcasting Company [en] British Broadcasting Company تلفظ 0 رأی
17/11/2012 dinner party [en] dinner party تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/11/2012 heart failure [en] heart failure تلفظ 1 رأی
17/11/2012 languished [en] languished تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/11/2012 Bruce McCandless [en] Bruce McCandless تلفظ 1 رأی
17/11/2012 meitreya [en] meitreya تلفظ 0 رأی