دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/08/2010 chienlit [fr] chienlit تلفظ 0 رأی
07/08/2010 maringouin [fr] maringouin تلفظ 0 رأی
07/08/2010 gonhorrée [fr] gonhorrée تلفظ 0 رأی
07/08/2010 conasse [fr] conasse تلفظ 0 رأی
07/08/2010 frappe-à-bord [fr] frappe-à-bord تلفظ 0 رأی
07/08/2010 finkelkraut [fr] finkelkraut تلفظ 0 رأی
07/08/2010 galvaude [fr] galvaude تلفظ 0 رأی
07/08/2010 encensier [fr] encensier تلفظ 0 رأی
07/08/2010 culterreux [fr] culterreux تلفظ 0 رأی
07/08/2010 mouche à chevreuil [fr] mouche à chevreuil تلفظ 0 رأی
07/08/2010 taon à cheval [fr] taon à cheval تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/08/2010 caqueter [fr] caqueter تلفظ 0 رأی