دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/07/2017 fête [fr] fête تلفظ 0 رأی
11/07/2017 le sourcil [fr] le sourcil تلفظ 1 رأی
11/07/2017 dans les Alpes [fr] dans les Alpes تلفظ 0 رأی
11/07/2017 riz à la Valencienne [fr] riz à la Valencienne تلفظ 0 رأی
11/07/2017 impossible [fr] impossible تلفظ 1 رأی
11/07/2017 but [fr] but تلفظ 1 رأی
11/07/2017 nous regardions [fr] nous regardions تلفظ 0 رأی
11/07/2017 pâte [fr] pâte تلفظ 0 رأی
15/03/2015 nombril [fr] nombril تلفظ -1 رأی
06/07/2014 gossant [fr] gossant تلفظ 0 رأی
06/07/2014 Halifax, Nouvelle-Écosse [fr] Halifax, Nouvelle-Écosse تلفظ 0 رأی
06/07/2014 Beaumont-Village [fr] Beaumont-Village تلفظ 0 رأی
06/07/2014 Winnipeg [fr] Winnipeg تلفظ 0 رأی
06/07/2014 Iqaluit [fr] Iqaluit تلفظ 0 رأی
06/07/2014 Beaumontel [fr] Beaumontel تلفظ 0 رأی
14/11/2013 c'est humain [fr] c'est humain تلفظ 1 رأی
14/11/2013 reprendront [fr] reprendront تلفظ 0 رأی
14/11/2013 le Portugal [fr] le Portugal تلفظ 0 رأی
14/11/2013 aux alentours [fr] aux alentours تلفظ 3 رأی
14/11/2013 j’étudie [fr] j’étudie تلفظ 0 رأی
14/11/2013 l'Irlande [fr] l'Irlande تلفظ 1 رأی
14/11/2013 le Pays de Galles [fr] le Pays de Galles تلفظ 0 رأی
14/11/2013 qui est-ce qu'elle [fr] qui est-ce qu'elle تلفظ 0 رأی