دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/05/2010 hexaploid [en] hexaploid تلفظ 0 رأی
19/05/2010 tetraploid [en] tetraploid تلفظ 0 رأی
19/05/2010 project [en] project تلفظ 3 رأی
19/05/2010 Polyploidy [en] Polyploidy تلفظ 0 رأی
19/05/2010 polyploids [en] polyploids تلفظ 0 رأی
19/05/2010 kilometre [en] kilometre تلفظ 9 رأی بهترین تلفظ
19/05/2010 diploid [en] diploid تلفظ 0 رأی
19/05/2010 supercalifragilisticexpialidocious [en] supercalifragilisticexpialidocious تلفظ 2 رأی
19/05/2010 domesticated [en] domesticated تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/05/2010 domestically [en] domestically تلفظ 0 رأی
19/05/2010 semiconductor [en] semiconductor تلفظ 0 رأی
19/05/2010 research [en] research تلفظ 2 رأی
19/05/2010 extraordinary [en] extraordinary تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
19/05/2010 innovative [en] innovative تلفظ 2 رأی
19/05/2010 via [en] via تلفظ 3 رأی
19/05/2010 enquiry [en] enquiry تلفظ 5 رأی
19/05/2010 symbiosis [en] symbiosis تلفظ 1 رأی
19/05/2010 beta [en] beta تلفظ 0 رأی
19/05/2010 data [en] data تلفظ 2 رأی
19/05/2010 asked [en] asked تلفظ 0 رأی
19/05/2010 thorough [en] thorough تلفظ 2 رأی
19/05/2010 women [en] women تلفظ 10 رأی بهترین تلفظ
19/05/2010 wifi [en] wifi تلفظ 2 رأی
19/05/2010 often [en] often تلفظ 2 رأی
19/05/2010 collagen [en] collagen تلفظ 1 رأی
19/05/2010 Woolfardisworthy [en] Woolfardisworthy تلفظ 0 رأی
13/01/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 20 رأی بهترین تلفظ