دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/08/2010 protester [en] protester تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 inquiry [en] inquiry تلفظ 3 رأی
07/08/2010 chromatography [en] chromatography تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 methotrexate [en] methotrexate تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 neutropoietin [en] neutropoietin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 erythropoietin [en] erythropoietin تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 complementarity [en] complementarity تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 anaphylactic [en] anaphylactic تلفظ 0 رأی
07/08/2010 hybridoma [en] hybridoma تلفظ 0 رأی
07/08/2010 myeloma [en] myeloma تلفظ 0 رأی
07/08/2010 serotherapy [en] serotherapy تلفظ 0 رأی
05/08/2010 schedule [en] schedule تلفظ 4 رأی
04/07/2010 resource [en] resource تلفظ 1 رأی
19/05/2010 twelfths [en] twelfths تلفظ 0 رأی
19/05/2010 ordinary [en] ordinary تلفظ 0 رأی
19/05/2010 Caribbean [en] Caribbean تلفظ 1 رأی
19/05/2010 aeroplane [en] aeroplane تلفظ 2 رأی
19/05/2010 traumatic [en] traumatic تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
19/05/2010 library [en] library تلفظ 2 رأی
19/05/2010 contribute [en] contribute تلفظ 1 رأی
19/05/2010 economic [en] economic تلفظ 2 رأی
19/05/2010 hotel [en] hotel تلفظ 1 رأی
19/05/2010 microscopy [en] microscopy تلفظ 1 رأی
19/05/2010 detail [en] detail تلفظ 0 رأی
19/05/2010 aunt [en] aunt تلفظ 1 رأی
19/05/2010 weekend [en] weekend تلفظ 1 رأی
19/05/2010 address [en] address تلفظ 3 رأی
19/05/2010 pluripotent [en] pluripotent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/05/2010 hexaploid [en] hexaploid تلفظ 0 رأی
19/05/2010 tetraploid [en] tetraploid تلفظ 0 رأی