دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/04/2015 velaric egressive [en] velaric egressive تلفظ 0 رأی
11/04/2015 derivational affix [en] derivational affix تلفظ 0 رأی
11/04/2015 velaric ingressive [en] velaric ingressive تلفظ 0 رأی
11/04/2015 trisyllabic laxing [en] trisyllabic laxing تلفظ 0 رأی
11/04/2015 backwards [en] backwards تلفظ 0 رأی
22/11/2014 pterodactyl [en] pterodactyl تلفظ 0 رأی
22/11/2014 February [en] February تلفظ 0 رأی
22/11/2014 Wednesday [en] Wednesday تلفظ 0 رأی
22/11/2014 indisputable [en] indisputable تلفظ 1 رأی
22/11/2014 exceptionalism [en] exceptionalism تلفظ 0 رأی
22/11/2014 inquisitive [en] inquisitive تلفظ 0 رأی
22/11/2014 whoops [en] whoops تلفظ 0 رأی
22/11/2014 gubernatorial [en] gubernatorial تلفظ 0 رأی
22/11/2014 parliament [en] parliament تلفظ 0 رأی
22/11/2014 utilitarian [en] utilitarian تلفظ 0 رأی
22/11/2014 minuscule [en] minuscule تلفظ 1 رأی
22/11/2014 agglomerative [en] agglomerative تلفظ 0 رأی
22/11/2014 pronunciation [en] pronunciation تلفظ 0 رأی
22/11/2014 inconsequential [en] inconsequential تلفظ 0 رأی
22/11/2014 Chivenor [en] Chivenor تلفظ 0 رأی
22/11/2014 indistinguishable [en] indistinguishable تلفظ 0 رأی
22/11/2014 entrepreneur [en] entrepreneur تلفظ 0 رأی
22/11/2014 catastrophic [en] catastrophic تلفظ 0 رأی
22/11/2014 Intrepid [en] Intrepid تلفظ 0 رأی
22/11/2014 Bideford [en] Bideford تلفظ 0 رأی
22/11/2014 controversy [en] controversy تلفظ 0 رأی
24/03/2011 plutocracy [en] plutocracy تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/03/2011 apoplectic [en] apoplectic تلفظ 0 رأی
24/03/2011 tsunami [en] tsunami تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
26/08/2010 protestor [en] protestor تلفظ 0 رأی