کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/01/2018 Place du Carrousel [fr] Place du Carrousel تلفظ 0 رأی
10/01/2018 contiendrai [fr] contiendrai تلفظ 0 رأی
10/01/2018 contiendrais [fr] contiendrais تلفظ 0 رأی
10/01/2018 je m'énervais [fr] je m'énervais تلفظ 0 رأی
10/01/2018 je m'énerverai [fr] je m'énerverai تلفظ 0 رأی
10/01/2018 je m'énerverais [fr] je m'énerverais تلفظ 0 رأی
10/01/2018 pour sûr [fr] pour sûr تلفظ 0 رأی
10/01/2018 c’est une honte [fr] c’est une honte تلفظ 0 رأی
10/01/2018 rester sobre [fr] rester sobre تلفظ 0 رأی
10/01/2018 mal maîtrisé [fr] mal maîtrisé تلفظ 0 رأی
10/01/2018 la mise en œuvre d'un projet [fr] la mise en œuvre d'un projet تلفظ 0 رأی
10/01/2018 n’aboutit à rien [fr] n’aboutit à rien تلفظ 0 رأی
10/01/2018 se syndiquer [fr] se syndiquer تلفظ 0 رأی
10/01/2018 au gré du vent [fr] au gré du vent تلفظ 0 رأی
10/01/2018 sur ce coup-là [fr] sur ce coup-là تلفظ 0 رأی
10/01/2018 est à droite [fr] est à droite تلفظ 0 رأی
10/01/2018 est à gauche [fr] est à gauche تلفظ 0 رأی
10/01/2018 endoctrinements [fr] endoctrinements تلفظ 0 رأی
10/01/2018 une partie de whist [fr] une partie de whist تلفظ 1 رأی
10/01/2018 d'endoctrinement [fr] d'endoctrinement تلفظ 0 رأی
10/01/2018 Sandrin [fr] Sandrin تلفظ 0 رأی
10/01/2018 Caroline de Haas [fr] Caroline de Haas تلفظ 0 رأی
10/01/2018 gaufrettes [fr] gaufrettes تلفظ 0 رأی
09/01/2018 Laignel [fr] Laignel تلفظ 0 رأی
09/01/2018 Lavastine [fr] Lavastine تلفظ 0 رأی
09/01/2018 a-t-il ? [fr] a-t-il ? تلفظ 0 رأی
09/01/2018 Isoir [fr] Isoir تلفظ 0 رأی
09/01/2018 Larnage [fr] Larnage تلفظ 0 رأی
09/01/2018 course de [fr] course de تلفظ 0 رأی
09/01/2018 entre autres choses [fr] entre autres choses تلفظ 0 رأی