کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/07/2017 les entreprises [fr] les entreprises تلفظ 0 رأی
18/07/2017 en ivoire [fr] en ivoire تلفظ 1 رأی
18/07/2017 Les Ancegnières [fr] Les Ancegnières تلفظ 0 رأی
18/07/2017 à la manœuvrer [fr] à la manœuvrer تلفظ 1 رأی
18/07/2017 traîneaux [fr] traîneaux تلفظ 1 رأی
18/07/2017 tiret cadratin [fr] tiret cadratin تلفظ 0 رأی
18/07/2017 tiret du 6 [fr] tiret du 6 تلفظ 0 رأی
18/07/2017 Alexander Lévy [fr] Alexander Lévy تلفظ 0 رأی
18/07/2017 Matthieu Pavon [fr] Matthieu Pavon تلفظ 0 رأی
18/07/2017 Michael Lorenzo-Vera [fr] Michael Lorenzo-Vera تلفظ 0 رأی
18/07/2017 états-unien [fr] états-unien تلفظ 0 رأی
18/07/2017 Grégoire Colin [fr] Grégoire Colin تلفظ 0 رأی
17/07/2017 rudoie / rudoyez / rudoyons [fr] rudoie / rudoyez / rudoyons تلفظ 0 رأی
17/07/2017 affriquées [fr] affriquées تلفظ 0 رأی
17/07/2017 Édouard de Pomiane [fr] Édouard de Pomiane تلفظ 0 رأی
17/07/2017 Cauchoix [fr] Cauchoix تلفظ 0 رأی
17/07/2017 et le [fr] et le تلفظ 0 رأی
17/07/2017 et les [fr] et les تلفظ 0 رأی
17/07/2017 cabrioler [fr] cabrioler تلفظ 0 رأی
17/07/2017 Armagnac Lafontan [fr] Armagnac Lafontan تلفظ 0 رأی
17/07/2017 Joncour [fr] Joncour تلفظ 0 رأی
15/07/2017 Luc Ravel [fr] Luc Ravel تلفظ 0 رأی
15/07/2017 enrichit [fr] enrichit تلفظ 0 رأی
15/07/2017 Lys Gauty [fr] Lys Gauty تلفظ 0 رأی
15/07/2017 patineur d'eau [fr] patineur d'eau تلفظ 0 رأی
15/07/2017 locuste [fr] locuste تلفظ 0 رأی
15/07/2017 paramécie [fr] paramécie تلفظ 0 رأی
15/07/2017 La Mère Fillioux [fr] La Mère Fillioux تلفظ 0 رأی
15/07/2017 Cuvée Dames Hospitalières [fr] Cuvée Dames Hospitalières تلفظ 0 رأی
15/07/2017 Domaine des Hospices de Beaune [fr] Domaine des Hospices de Beaune تلفظ 0 رأی