دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/10/2012 Samotracia [es] Samotracia تلفظ 0 رأی
29/10/2012 psicomotriz [es] psicomotriz تلفظ 0 رأی
29/10/2012 feminidad [es] feminidad تلفظ 0 رأی
29/10/2012 Nefertiti [es] Nefertiti تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/10/2012 Tatiana Cabral [es] Tatiana Cabral تلفظ 0 رأی
29/10/2012 grosso modo [es] grosso modo تلفظ 0 رأی
29/10/2012 chanfaina [es] chanfaina تلفظ 0 رأی
29/10/2012 referencial [es] referencial تلفظ 0 رأی
29/10/2012 femineidad [es] femineidad تلفظ 0 رأی
29/10/2012 adocenada [es] adocenada تلفظ 0 رأی
29/10/2012 protoceltas [es] protoceltas تلفظ 0 رأی
29/10/2012 Transantártico [es] Transantártico تلفظ 0 رأی
29/10/2012 carpanel [es] carpanel تلفظ 0 رأی
29/10/2012 proverbiales [es] proverbiales تلفظ 0 رأی
20/10/2012 paracéltica [es] paracéltica تلفظ 0 رأی
20/10/2012 deformado [es] deformado تلفظ 0 رأی
20/10/2012 Tarsis [es] Tarsis تلفظ 0 رأی
20/10/2012 tirrenos [es] tirrenos تلفظ 0 رأی
20/10/2012 adocenando [es] adocenando تلفظ 0 رأی
20/10/2012 Puerto Madero [es] Puerto Madero تلفظ 0 رأی
20/10/2012 reconsiderar [es] reconsiderar تلفظ 0 رأی
20/10/2012 dormido [es] dormido تلفظ 0 رأی
20/10/2012 ola [es] ola تلفظ 2 رأی
20/10/2012 hola [es] hola تلفظ 1 رأی
20/10/2012 fondo [es] fondo تلفظ 1 رأی
20/10/2012 cuando [es] cuando تلفظ 0 رأی
20/10/2012 ayuda [es] ayuda تلفظ 0 رأی
20/10/2012 ayúdame [es] ayúdame تلفظ 0 رأی
20/10/2012 hablar [es] hablar تلفظ 2 رأی
20/10/2012 sonreír [es] sonreír تلفظ 1 رأی