دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/11/2012 posee [es] posee تلفظ 0 رأی
24/11/2012 2013 [es] 2013 تلفظ 1 رأی
24/11/2012 Demócrito [es] Demócrito تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Trasnochador [es] Trasnochador تلفظ 0 رأی
24/11/2012 trifásico [es] trifásico تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Psicosíntesis [es] Psicosíntesis تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Teosofía [es] Teosofía تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Tales de Mileto [es] Tales de Mileto تلفظ 0 رأی
24/11/2012 conflagración [es] conflagración تلفظ 0 رأی
24/11/2012 estornija [es] estornija تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Lebrija [es] Lebrija تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Lebrijano [es] Lebrijano تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Profanaciones [es] Profanaciones تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Parménides [es] Parménides تلفظ 0 رأی
24/11/2012 metempsicosis [es] metempsicosis تلفظ 0 رأی
24/11/2012 metempsícosis [es] metempsícosis تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Empédocles [es] Empédocles تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Plotino [es] Plotino تلفظ 0 رأی
24/11/2012 mamando [es] mamando تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Patrística [es] Patrística تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Perlesía [es] Perlesía تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Psicoanalítico [es] Psicoanalítico تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Emperifollarse [es] Emperifollarse تلفظ 0 رأی
29/10/2012 Fenomenología [es] Fenomenología تلفظ 0 رأی
29/10/2012 pitagórico [es] pitagórico تلفظ 0 رأی
29/10/2012 sacar de quicio [es] sacar de quicio تلفظ 0 رأی
29/10/2012 gorgojo [es] gorgojo تلفظ 0 رأی
29/10/2012 transpersonal [es] transpersonal تلفظ 0 رأی
29/10/2012 betabloqueante [es] betabloqueante تلفظ 0 رأی
29/10/2012 antiniebla [es] antiniebla تلفظ 0 رأی