دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/12/2013 luminancia [es] luminancia تلفظ 0 رأی
12/12/2013 Cooperativismo [es] Cooperativismo تلفظ 0 رأی
12/12/2013 extractor [es] extractor تلفظ 0 رأی
12/12/2013 bicarbonato [es] bicarbonato تلفظ 0 رأی
12/12/2013 Copa Libertadores [es] Copa Libertadores تلفظ 0 رأی
12/12/2013 libertadores [es] libertadores تلفظ 0 رأی
12/12/2013 prelatura [es] prelatura تلفظ 0 رأی
12/12/2013 arbórea [es] arbórea تلفظ 0 رأی
12/12/2013 Cuevana [es] Cuevana تلفظ 0 رأی
12/12/2013 relicto [es] relicto تلفظ 0 رأی
12/12/2013 espectadora [es] espectadora تلفظ 0 رأی
12/12/2013 darwinismo [es] darwinismo تلفظ 0 رأی
12/12/2013 neoliberal [es] neoliberal تلفظ 0 رأی
12/12/2013 virreinato [es] virreinato تلفظ 0 رأی
04/12/2013 lindante [es] lindante تلفظ 0 رأی
04/12/2013 piel de naranja [es] piel de naranja تلفظ 0 رأی
04/12/2013 jugo de naranja [es] jugo de naranja تلفظ 0 رأی
04/12/2013 naranja [es] naranja تلفظ 2 رأی
04/12/2013 media naranja [es] media naranja تلفظ 0 رأی
04/12/2013 torturas [es] torturas تلفظ 0 رأی
04/12/2013 filmografía [es] filmografía تلفظ 0 رأی
04/12/2013 fusiles [es] fusiles تلفظ 0 رأی
04/12/2013 fusilamiento [es] fusilamiento تلفظ 0 رأی
04/12/2013 discográficas [es] discográficas تلفظ 0 رأی
04/12/2013 bisnieta [es] bisnieta تلفظ 0 رأی
04/12/2013 bisnieto [es] bisnieto تلفظ 0 رأی
04/12/2013 automotores [es] automotores تلفظ 0 رأی
04/12/2013 catamarqueña [es] catamarqueña تلفظ 0 رأی
04/12/2013 San Salvador de Jujuy [es] San Salvador de Jujuy تلفظ 0 رأی
04/12/2013 escarbadientes [es] escarbadientes تلفظ 0 رأی