دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2014 bebe [es] bebe تلفظ 0 رأی
24/04/2014 Bebé [es] Bebé تلفظ 3 رأی
24/04/2014 Mama [es] Mama تلفظ 0 رأی
24/04/2014 mamá [es] mamá تلفظ 0 رأی
24/04/2014 papá [es] papá تلفظ 0 رأی
24/04/2014 Papa [es] Papa تلفظ 1 رأی
24/04/2014 asta [es] asta تلفظ 0 رأی
24/04/2014 hasta [es] hasta تلفظ 0 رأی
24/04/2014 cama [es] cama تلفظ 1 رأی
24/04/2014 Nada [es] Nada تلفظ 0 رأی
24/04/2014 breviario [es] breviario تلفظ 0 رأی
24/04/2014 arteria aorta [es] arteria aorta تلفظ 0 رأی
24/04/2014 coracobraquial [es] coracobraquial تلفظ 0 رأی
24/04/2014 braquial [es] braquial تلفظ 0 رأی
24/04/2014 subescapular [es] subescapular تلفظ 0 رأی
24/04/2014 romboides [es] romboides تلفظ 0 رأی
24/04/2014 subclavio [es] subclavio تلفظ 0 رأی
24/04/2014 estratovolcán [es] estratovolcán تلفظ 0 رأی
24/04/2014 dudosa [es] dudosa تلفظ 0 رأی
24/04/2014 birra [es] birra تلفظ 0 رأی
24/04/2014 compactos [es] compactos تلفظ 0 رأی
24/04/2014 tusígeno [es] tusígeno تلفظ 0 رأی
24/04/2014 verborragia [es] verborragia تلفظ 0 رأی
24/04/2014 abrótano [es] abrótano تلفظ 0 رأی
24/04/2014 melina [es] melina تلفظ 0 رأی
24/04/2014 Maximiliano [es] Maximiliano تلفظ 0 رأی
24/04/2014 Marisa [es] Marisa تلفظ 0 رأی
24/04/2014 Iván [es] Iván تلفظ 0 رأی
24/04/2014 Cristina Fernández de Kirchner [es] Cristina Fernández de Kirchner تلفظ 0 رأی
24/04/2014 Club Atlético Independiente [es] Club Atlético Independiente تلفظ 0 رأی