دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/08/2012 tomar [es] tomar تلفظ 0 رأی
30/08/2012 beber [es] beber تلفظ -1 رأی
30/08/2012 vivir [es] vivir تلفظ -1 رأی
30/08/2012 morar [es] morar تلفظ 0 رأی
30/08/2012 habitar [es] habitar تلفظ 0 رأی
30/08/2012 vencer [es] vencer تلفظ 1 رأی
30/08/2012 derribar [es] derribar تلفظ 0 رأی
30/08/2012 crecer [es] crecer تلفظ -1 رأی
30/08/2012 hoy [es] hoy تلفظ 0 رأی
30/08/2012 el día de hoy [es] el día de hoy تلفظ 0 رأی
30/08/2012 dudar [es] dudar تلفظ 1 رأی
30/08/2012 enseñar [es] enseñar تلفظ 0 رأی
30/08/2012 instruir [es] instruir تلفظ 0 رأی
18/08/2012 balanza [es] balanza تلفظ -1 رأی
04/08/2012 crear [es] crear تلفظ 1 رأی
03/07/2012 creer [es] creer تلفظ 0 رأی
03/07/2012 mover [es] mover تلفظ 1 رأی
03/07/2012 mudarse [es] mudarse تلفظ 0 رأی
03/07/2012 serpiente [es] serpiente تلفظ 0 رأی
03/07/2012 insecto [es] insecto تلفظ 0 رأی
03/07/2012 hambre [es] hambre تلفظ 0 رأی
03/07/2012 sed [es] sed تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/07/2012 ángel [es] ángel تلفظ -1 رأی
03/07/2012 plantar [es] plantar تلفظ 0 رأی
03/07/2012 florecer [es] florecer تلفظ 0 رأی
11/06/2012 alentar [es] alentar تلفظ 0 رأی
11/06/2012 aire [es] aire تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/06/2012 neta [es] neta تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/06/2012 Roberto [es] Roberto تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/06/2012 toalla [es] toalla تلفظ 0 رأی