دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/10/2012 colmatar [es] colmatar تلفظ 0 رأی
20/10/2012 adiós [es] adiós تلفظ 0 رأی
20/10/2012 luchar [es] luchar تلفظ 0 رأی
20/10/2012 buscar [es] buscar تلفظ 1 رأی
20/10/2012 saludar [es] saludar تلفظ 0 رأی
20/10/2012 gemir [es] gemir تلفظ 0 رأی
20/10/2012 correr [es] correr تلفظ 0 رأی
20/10/2012 comer [es] comer تلفظ 1 رأی
20/10/2012 platicar [es] platicar تلفظ 0 رأی
20/10/2012 ladrar [es] ladrar تلفظ 0 رأی
20/10/2012 pulgada [es] pulgada تلفظ 3 رأی
20/10/2012 chavo [es] chavo تلفظ 0 رأی
20/10/2012 saber [es] saber تلفظ 0 رأی
20/10/2012 oye [es] oye تلفظ 0 رأی
20/10/2012 ojalá [es] ojalá تلفظ 0 رأی
20/10/2012 arriba [es] arriba تلفظ 0 رأی
20/10/2012 historia [es] historia تلفظ 0 رأی
20/10/2012 por qué [es] por qué تلفظ 0 رأی
20/10/2012 por cierto [es] por cierto تلفظ 1 رأی
20/10/2012 jamás [es] jamás تلفظ 1 رأی
20/10/2012 haces [es] haces تلفظ 2 رأی
20/10/2012 Aguascalientes [es] Aguascalientes تلفظ 0 رأی
20/10/2012 suspirar [es] suspirar تلفظ 0 رأی
20/10/2012 fantasma [es] fantasma تلفظ 0 رأی
20/10/2012 plática [es] plática تلفظ 0 رأی
20/10/2012 ¡Muy bien! [es] ¡Muy bien! تلفظ 0 رأی
20/10/2012 ya que [es] ya que تلفظ 0 رأی
20/10/2012 subir [es] subir تلفظ 0 رأی
20/10/2012 engendrar [es] engendrar تلفظ 0 رأی
20/10/2012 unir [es] unir تلفظ 2 رأی