دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/05/2017 enésima [es] enésima تلفظ 1 رأی
21/05/2017 enésimo [es] enésimo تلفظ 1 رأی
10/05/2017 videofrecuencia [es] videofrecuencia تلفظ 1 رأی
10/05/2017 vicepresidencia [es] vicepresidencia تلفظ 0 رأی
23/01/2017 entrecana [es] entrecana تلفظ 0 رأی
23/01/2017 melancólicamente [es] melancólicamente تلفظ 0 رأی
23/01/2017 pregustar [es] pregustar تلفظ 0 رأی
25/09/2016 pupo [es] pupo تلفظ 0 رأی
01/02/2015 sonorizar [es] sonorizar تلفظ 1 رأی
31/01/2015 bivalente [es] bivalente تلفظ 0 رأی
31/01/2015 caprina [es] caprina تلفظ 0 رأی
31/01/2015 feliz [es] feliz تلفظ 3 رأی
31/01/2015 sos feliz [es] sos feliz تلفظ 0 رأی
31/01/2015 sos [es] sos تلفظ 0 رأی
31/01/2015 Chichiguay [es] Chichiguay تلفظ 0 رأی
31/01/2015 dinerito [es] dinerito تلفظ 0 رأی
25/04/2014 finita [es] finita تلفظ 2 رأی
25/04/2014 finito [es] finito تلفظ 0 رأی
25/04/2014 difícil [es] difícil تلفظ 0 رأی
25/04/2014 bíblica [es] bíblica تلفظ 1 رأی
25/04/2014 bíblico [es] bíblico تلفظ 0 رأی
24/04/2014 italiana [es] italiana تلفظ 0 رأی
24/04/2014 italiano [es] italiano تلفظ 0 رأی
24/04/2014 tímida [es] tímida تلفظ 0 رأی
24/04/2014 tímido [es] tímido تلفظ 0 رأی
24/04/2014 hipopótamo [es] hipopótamo تلفظ 1 رأی
24/04/2014 sede [es] sede تلفظ 0 رأی
24/04/2014 Santa Sede [es] Santa Sede تلفظ 0 رأی
24/04/2014 Ente [es] Ente تلفظ 0 رأی
24/04/2014 lente [es] lente تلفظ 0 رأی