دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/02/2014 il dort [fr] il dort تلفظ -1 رأی
24/02/2014 dormir [fr] dormir تلفظ -2 رأی
24/02/2014 Zéro [fr] Zéro تلفظ 0 رأی
24/02/2014 dix [fr] dix تلفظ 0 رأی
24/02/2014 huit [fr] huit تلفظ -1 رأی
24/02/2014 sept [fr] sept تلفظ -2 رأی
24/02/2014 quatre [fr] quatre تلفظ 0 رأی
24/02/2014 aujourd'hui [fr] aujourd'hui تلفظ -2 رأی
24/02/2014 à demain [fr] à demain تلفظ 1 رأی
24/02/2014 nuit [fr] nuit تلفظ -2 رأی
24/02/2014 bonne [fr] bonne تلفظ -1 رأی
24/02/2014 bonsoir [fr] bonsoir تلفظ -1 رأی
24/02/2014 au revoir ! [fr] au revoir ! تلفظ 2 رأی
24/02/2014 salut [fr] salut تلفظ 0 رأی
24/02/2014 il [fr] il تلفظ -1 رأی
24/02/2014 Elle [fr] Elle تلفظ 0 رأی
24/02/2014 manger [fr] manger تلفظ -1 رأی
24/02/2014 Grosse [fr] Grosse تلفظ 0 رأی
24/02/2014 gros [fr] gros تلفظ 1 رأی
24/02/2014 Le Chat Noir [fr] Le Chat Noir تلفظ 0 رأی
24/02/2014 jaune [fr] jaune تلفظ 0 رأی
24/02/2014 verte [fr] verte تلفظ 0 رأی
24/02/2014 vert [fr] vert تلفظ 0 رأی
24/02/2014 rouge [fr] rouge تلفظ -1 رأی
24/02/2014 grande [fr] grande تلفظ 0 رأی
24/02/2014 grand [fr] grand تلفظ -2 رأی
24/02/2014 Bébé [fr] Bébé تلفظ -2 رأی
24/02/2014 vieux [fr] vieux تلفظ 2 رأی
24/02/2014 jeune [fr] jeune تلفظ -3 رأی
24/02/2014 poisson [fr] poisson تلفظ 0 رأی