دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/03/2014 océan [fr] océan تلفظ 0 رأی
29/03/2014 grise [fr] grise تلفظ 1 رأی
29/03/2014 chaussure [fr] chaussure تلفظ -2 رأی
29/03/2014 fille [fr] fille تلفظ 0 رأی
29/03/2014 écrivent [fr] écrivent تلفظ 0 رأی
26/03/2014 orange [fr] orange تلفظ 0 رأی
26/03/2014 Delanoë [fr] Delanoë تلفظ 0 رأی
26/03/2014 elle est [fr] elle est تلفظ 1 رأی
26/03/2014 La Roche Posay [fr] La Roche Posay تلفظ 0 رأی
26/03/2014 il est [fr] il est تلفظ 2 رأی
26/03/2014 Coraline Hugue [fr] Coraline Hugue تلفظ 0 رأی
26/03/2014 Les livres [fr] Les livres تلفظ 0 رأی
26/03/2014 le petit Livre Rouge [fr] le petit Livre Rouge تلفظ 0 رأی
22/03/2014 un menu [fr] un menu تلفظ 0 رأی
22/03/2014 menu [fr] menu تلفظ -2 رأی
22/03/2014 riche [fr] riche تلفظ -2 رأی
22/03/2014 lettre [fr] lettre تلفظ 0 رأی
22/03/2014 note [fr] note تلفظ 3 رأی
15/03/2014 nous avons [fr] nous avons تلفظ 0 رأی
15/03/2014 nous aimons [fr] nous aimons تلفظ 1 رأی
15/03/2014 Le pain [fr] Le pain تلفظ 3 رأی
15/03/2014 Pommes frites [fr] Pommes frites تلفظ 0 رأی
15/03/2014 pomme de terre [fr] pomme de terre تلفظ 0 رأی
15/03/2014 une pomme [fr] une pomme تلفظ 0 رأی
15/03/2014 la pomme [fr] la pomme تلفظ 0 رأی
12/03/2014 sommes-nous [fr] sommes-nous تلفظ 0 رأی
12/03/2014 nous sommes [fr] nous sommes تلفظ 0 رأی
12/03/2014 sont-elles [fr] sont-elles تلفظ 0 رأی
12/03/2014 sont-ils [fr] sont-ils تلفظ 0 رأی
12/03/2014 elles sont [fr] elles sont تلفظ 0 رأی