دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/04/2014 la [fr] la تلفظ 2 رأی
04/04/2014 pomme [fr] pomme تلفظ -1 رأی
04/04/2014 pain [fr] pain تلفظ 0 رأی
04/04/2014 nous faisons [fr] nous faisons تلفظ 0 رأی
04/04/2014 pou [fr] pou تلفظ 0 رأی
04/04/2014 sou [fr] sou تلفظ 0 رأی
04/04/2014 neige [fr] neige تلفظ -1 رأی
04/04/2014 prison [fr] prison تلفظ -1 رأی
04/04/2014 pont [fr] pont تلفظ -2 رأی
04/04/2014 demain [fr] demain تلفظ 2 رأی
04/04/2014 il lit [fr] il lit تلفظ 0 رأی
31/03/2014 son [fr] son تلفظ 2 رأی
31/03/2014 sont [fr] sont تلفظ -2 رأی
31/03/2014 bonbon [fr] bonbon تلفظ 0 رأی
31/03/2014 chant [fr] chant تلفظ 0 رأی
31/03/2014 pharmacie [fr] pharmacie تلفظ 0 رأی
31/03/2014 effort [fr] effort تلفظ 1 رأی
31/03/2014 Œdipe [fr] Œdipe تلفظ 0 رأی
31/03/2014 è [fr] è تلفظ -1 رأی
31/03/2014 é [fr] é تلفظ 0 رأی
31/03/2014 café [fr] café تلفظ 0 رأی
31/03/2014 jeu [fr] jeu تلفظ -1 رأی
31/03/2014 je [fr] je تلفظ 0 رأی
31/03/2014 sous [fr] sous تلفظ 1 رأی
31/03/2014 la joue [fr] la joue تلفظ 0 رأی
31/03/2014 joue [fr] joue تلفظ 0 رأی
31/03/2014 fou [fr] fou تلفظ 0 رأی
31/03/2014 chou [fr] chou تلفظ -1 رأی
31/03/2014 chouchou [fr] chouchou تلفظ 0 رأی
31/03/2014 ou [fr] ou تلفظ 0 رأی