دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/02/2020 Audioslave [pt] Audioslave تلفظ 0 رأی
15/02/2020 beatles [pt] beatles تلفظ 0 رأی
15/02/2020 Bill [pt] Bill تلفظ 0 رأی
15/02/2020 Castlevania [pt] Castlevania تلفظ 0 رأی
15/02/2020 tachismo [pt] tachismo تلفظ 0 رأی
15/02/2020 Ruxell [pt] Ruxell تلفظ 0 رأی
15/02/2020 Dembos [pt] Dembos تلفظ 0 رأی
15/02/2020 Equipe evolution sound [pt] Equipe evolution sound تلفظ 0 رأی
15/02/2020 Francisco Brennand [pt] Francisco Brennand تلفظ 0 رأی
15/02/2020 Harisson Wellington [pt] Harisson Wellington تلفظ 0 رأی
15/02/2020 viados [pt] viados تلفظ 0 رأی
15/02/2020 Shongyoung [pt] Shongyoung تلفظ 0 رأی
15/02/2020 toalhitas [pt] toalhitas تلفظ 0 رأی
15/02/2020 autocolante [pt] autocolante تلفظ 0 رأی
15/02/2020 Madeira flutua, mas ferro afunda. [pt] Madeira flutua, mas ferro afunda. تلفظ 0 رأی
02/12/2019 明年 [pt] 明年 تلفظ 0 رأی
02/12/2019 decopom [pt] decopom تلفظ 0 رأی
02/12/2019 hilocéreo [pt] hilocéreo تلفظ 0 رأی
02/12/2019 homarus [pt] homarus تلفظ 0 رأی
02/12/2019 marrare [pt] marrare تلفظ 0 رأی
02/12/2019 lúcuma [pt] lúcuma تلفظ 0 رأی
02/12/2019 lúcumas [pt] lúcumas تلفظ 0 رأی
02/12/2019 orangelo [pt] orangelo تلفظ 0 رأی
02/12/2019 hipogeusia [pt] hipogeusia تلفظ 0 رأی
02/12/2019 吃饭没 [pt] 吃饭没 تلفظ 0 رأی
02/12/2019 poli rugby [pt] poli rugby تلفظ 0 رأی
02/12/2019 o xevá [pt] o xevá تلفظ 0 رأی
02/12/2019 sedanapo [pt] sedanapo تلفظ 0 رأی
02/12/2019 ázigo [pt] ázigo تلفظ 0 رأی
11/10/2019 gosto de viajar, todavia não tenho dinheiro [pt] gosto de viajar, todavia não tenho dinheiro تلفظ 0 رأی