دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/02/2010 GMAC [en] GMAC تلفظ 0 رأی
04/01/2010 Gehaltserhöhung [de] Gehaltserhöhung تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/01/2010 reisekostenbericht [de] reisekostenbericht تلفظ 0 رأی
04/01/2010 getürkt [de] getürkt تلفظ 0 رأی
04/01/2010 chillen [de] chillen تلفظ 0 رأی
04/01/2010 achtundzwanzig [de] achtundzwanzig تلفظ 0 رأی
04/01/2010 Arbeitskollegen [de] Arbeitskollegen تلفظ 0 رأی
04/01/2010 sechsundzwanzig [de] sechsundzwanzig تلفظ 0 رأی
04/01/2010 vierundzwanzig [de] vierundzwanzig تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/01/2010 siebenundzwanzig [de] siebenundzwanzig تلفظ 0 رأی
05/02/2009 abgebaut [de] abgebaut تلفظ 0 رأی
05/02/2009 jahrelang [de] jahrelang تلفظ 0 رأی
05/02/2009 gewünschten [de] gewünschten تلفظ 0 رأی
05/02/2009 abgegeben [de] abgegeben تلفظ 0 رأی
05/02/2009 befand [de] befand تلفظ 0 رأی
05/02/2009 Scheitern [de] Scheitern تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/02/2009 premier [de] premier تلفظ 0 رأی
05/02/2009 lässt [de] lässt تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/02/2009 Lasten [de] Lasten تلفظ 0 رأی
05/02/2009 Verletzung [de] Verletzung تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
05/02/2009 örtlichen [de] örtlichen تلفظ 0 رأی
05/02/2009 erwarteten [de] erwarteten تلفظ 0 رأی
05/02/2009 romantisch [de] romantisch تلفظ 0 رأی
02/02/2009 Steuerzahler [de] Steuerzahler تلفظ 0 رأی
02/02/2009 eingetragen [de] eingetragen تلفظ 0 رأی
02/02/2009 verbundenen [de] verbundenen تلفظ 0 رأی
02/02/2009 beweist [de] beweist تلفظ 0 رأی
02/02/2009 geduld [de] geduld تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/02/2009 Baustelle [de] Baustelle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/02/2009 anstatt [de] anstatt تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ