دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/09/2011 Гиндукуш [ru] Гиндукуш تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гирин [ru] Гирин تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гирканский заповедник [ru] Гирканский заповедник تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гиссаро-Алай [ru] Гиссаро-Алай تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/09/2011 Гиссарская долина [ru] Гиссарская долина تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Главная Кордильера Анд [ru] Главная Кордильера Анд تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гобийский Тянь-Шань [ru] Гобийский Тянь-Шань تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Голанские высоты [ru] Голанские высоты تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Головнина вулкан [ru] Головнина вулкан تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Горный Бадахшан [ru] Горный Бадахшан تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Градец-Кралове [ru] Градец-Кралове تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гобийский Алтай [ru] Гобийский Алтай تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гифу [ru] Гифу تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Глейшер [ru] Глейшер تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Глинт [ru] Глинт تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гленва [ru] Гленва تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Горки Ленинские [ru] Горки Ленинские تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гондэр [ru] Гондэр تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гояния [ru] Гояния تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гломма [ru] Гломма تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Готланд [ru] Готланд تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Горячинск [ru] Горячинск تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гранвиль [ru] Гранвиль تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Герат [ru] Герат تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Голая Пристань [ru] Голая Пристань تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Горно-Алтайск [ru] Горно-Алтайск تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гран-Парадизо [ru] Гран-Парадизо تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Голодная степь [ru] Голодная степь تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гран-Чако [ru] Гран-Чако تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гринсборо [ru] Гринсборо تلفظ 0 رأی