دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
25/11/2009 iqaqa [xh] iqaqa تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 iqhirha [xh] iqhirha تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 uqonqothwane [xh] uqonqothwane تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 uqhirha [xh] uqhirha تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 yebo [zu] yebo تلفظ 0 رأی
25/11/2009 sanibonani [zu] sanibonani تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ