دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/11/2009 opa [af] opa تلفظ 0 رأی
25/11/2009 Tshwane [af] Tshwane تلفظ 0 رأی
25/11/2009 iqaqa [xh] iqaqa تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 iqhirha [xh] iqhirha تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 uqonqothwane [xh] uqonqothwane تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 uqhirha [xh] uqhirha تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 amanzi [xh] amanzi تلفظ 0 رأی
25/11/2009 hayi [xh] hayi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 thabo mbeki [xh] thabo mbeki تلفظ 0 رأی
25/11/2009 ncaca [xh] ncaca تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 amashumi amane anesixhenxe [xh] amashumi amane anesixhenxe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 Ndiyakuthanda [xh] Ndiyakuthanda تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 Rolihlahla [xh] Rolihlahla تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 Qaqambile [xh] Qaqambile تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 Dinuzulu kaCetshwayo [zu] Dinuzulu kaCetshwayo تلفظ 0 رأی
25/11/2009 iBhunu [zu] iBhunu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 amanzi [zu] amanzi تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 hamba kahle [zu] hamba kahle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 yebo [zu] yebo تلفظ 0 رأی
25/11/2009 sanibonani [zu] sanibonani تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 kunjani [zu] kunjani تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 iJalimane [zu] iJalimane تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 hluhluwe [zu] hluhluwe تلفظ 0 رأی
25/11/2009 ikhilogramu [zu] ikhilogramu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 Ubuntu [zu] Ubuntu تلفظ 1 رأی
25/11/2009 amashumi amane nesikhombisa [zu] amashumi amane nesikhombisa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 amashumi amabili [zu] amashumi amabili تلفظ 0 رأی
25/11/2009 indoda [zu] indoda تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 indodakazi [zu] indodakazi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 indodana [zu] indodana تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ