دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/01/2015 sensei [fr] sensei تلفظ 0 رأی
05/01/2015 cracker [fr] cracker تلفظ 0 رأی
19/06/2014 locutions [fr] locutions تلفظ 0 رأی
19/06/2014 la teinturerie [fr] la teinturerie تلفظ 0 رأی
19/06/2014 ruraux [fr] ruraux تلفظ 0 رأی
19/06/2014 AC Cahors [fr] AC Cahors تلفظ 0 رأی
19/06/2014 meilleures ventes [fr] meilleures ventes تلفظ 0 رأی
19/06/2014 Reuters [fr] Reuters تلفظ 0 رأی
19/06/2014 voies aériennes [fr] voies aériennes تلفظ 1 رأی
19/06/2014 le tour [fr] le tour تلفظ 0 رأی
19/06/2014 criméennes [fr] criméennes تلفظ 0 رأی
19/06/2014 orthodontie [fr] orthodontie تلفظ 0 رأی
19/06/2014 Marin [fr] Marin تلفظ 1 رأی
11/02/2014 Envoûté [fr] Envoûté تلفظ 1 رأی
11/02/2014 Pépin le bref [fr] Pépin le bref تلفظ 0 رأی
11/02/2014 trépidant [fr] trépidant تلفظ 0 رأی
11/02/2014 emmerder [fr] emmerder تلفظ 0 رأی
11/02/2014 chorizo [fr] chorizo تلفظ -1 رأی
11/02/2014 feutier [fr] feutier تلفظ 1 رأی
11/02/2014 faire chier [fr] faire chier تلفظ 1 رأی
11/02/2014 terrain vague [fr] terrain vague تلفظ 2 رأی
11/02/2014 Valse des fleurs [fr] Valse des fleurs تلفظ 0 رأی
11/02/2014 braver [fr] braver تلفظ 0 رأی
27/07/2013 crise de colère [fr] crise de colère تلفظ 0 رأی
27/07/2013 succombe [fr] succombe تلفظ 0 رأی
27/07/2013 IFOP [fr] IFOP تلفظ 0 رأی
27/07/2013 félicitations ! [fr] félicitations ! تلفظ 0 رأی
27/07/2013 chèques [fr] chèques تلفظ 0 رأی
27/07/2013 signatures [fr] signatures تلفظ 0 رأی
27/07/2013 Apollon [fr] Apollon تلفظ 0 رأی