دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/09/2018 chủ nhật [vi] chủ nhật تلفظ 0 رأی
19/09/2018 thứ bảy [vi] thứ bảy تلفظ 0 رأی
19/09/2018 thứ sáu [vi] thứ sáu تلفظ 0 رأی
19/09/2018 thứ năm [vi] thứ năm تلفظ 0 رأی
19/09/2018 thứ tư [vi] thứ tư تلفظ 0 رأی
19/09/2018 thứ ba [vi] thứ ba تلفظ 0 رأی
19/09/2018 thứ hai [vi] thứ hai تلفظ 0 رأی
19/09/2018 Xin cảm ơn [vi] Xin cảm ơn تلفظ 0 رأی
19/09/2018 tôi xin lỗi [vi] tôi xin lỗi تلفظ 0 رأی
19/09/2018 Cần Thơ [vi] Cần Thơ تلفظ 0 رأی
10/03/2015 quá bộ [vi] quá bộ تلفظ 0 رأی
10/03/2015 máy tưới [vi] máy tưới تلفظ 0 رأی
10/03/2015 tết nhất [vi] tết nhất تلفظ 0 رأی
10/03/2015 ngâm thơ [vi] ngâm thơ تلفظ 0 رأی
10/03/2015 sử quán [vi] sử quán تلفظ 0 رأی
10/03/2015 quan báo [vi] quan báo تلفظ 0 رأی
10/03/2015 phương căn [vi] phương căn تلفظ 0 رأی
10/03/2015 liệt kê [vi] liệt kê تلفظ 0 رأی
10/03/2015 soi mói [vi] soi mói تلفظ 0 رأی
10/03/2015 văn đàn [vi] văn đàn تلفظ 0 رأی
10/03/2015 hủy báng [vi] hủy báng تلفظ 0 رأی
10/03/2015 bản thân [vi] bản thân تلفظ 0 رأی
10/03/2015 dũng cảm [vi] dũng cảm تلفظ 0 رأی
10/03/2015 quái dị [vi] quái dị تلفظ 0 رأی
10/03/2015 hàn đới [vi] hàn đới تلفظ 0 رأی
10/03/2015 nâng cao [vi] nâng cao تلفظ 0 رأی
10/03/2015 tòa nhà [vi] tòa nhà تلفظ 0 رأی
10/03/2015 giấy chứng nhận [vi] giấy chứng nhận تلفظ 0 رأی
10/03/2015 nhiệt đới [vi] nhiệt đới تلفظ 0 رأی
10/03/2015 hoang dã [vi] hoang dã تلفظ 0 رأی