دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/10/2012 Sharon [en] Sharon تلفظ -1 رأی
29/10/2012 Gary Numan [en] Gary Numan تلفظ 0 رأی
29/10/2012 quoth [en] quoth تلفظ 0 رأی
29/10/2012 vibrance [en] vibrance تلفظ -1 رأی
29/10/2012 painterliness [en] painterliness تلفظ 0 رأی
29/10/2012 philophobia [en] philophobia تلفظ 0 رأی
29/10/2012 room [en] room تلفظ -1 رأی
13/10/2012 Tinker Toys [en] Tinker Toys تلفظ 0 رأی
13/10/2012 picturesque [en] picturesque تلفظ -1 رأی
13/10/2012 Hamilton [en] Hamilton تلفظ 0 رأی
13/10/2012 later [en] later تلفظ 0 رأی
13/10/2012 Iron Maiden [en] Iron Maiden تلفظ 0 رأی
13/10/2012 impious [en] impious تلفظ -1 رأی
13/10/2012 cobbled [en] cobbled تلفظ 0 رأی
13/10/2012 mum [en] mum تلفظ 0 رأی
13/10/2012 fierce [en] fierce تلفظ 0 رأی
13/10/2012 idiot [en] idiot تلفظ 0 رأی
13/10/2012 savage [en] savage تلفظ 0 رأی
13/10/2012 fantastic [en] fantastic تلفظ -1 رأی
13/10/2012 film [en] film تلفظ 0 رأی
13/10/2012 hedge fund [en] hedge fund تلفظ 0 رأی
13/10/2012 Cillian Murphy [en] Cillian Murphy تلفظ -1 رأی
13/10/2012 Colin Farrel [en] Colin Farrel تلفظ 0 رأی
13/10/2012 Saoirse Ronan [en] Saoirse Ronan تلفظ -2 رأی
13/10/2012 Sydney [en] Sydney تلفظ 0 رأی
13/10/2012 Natalie [en] Natalie تلفظ -1 رأی
13/10/2012 Donovan [en] Donovan تلفظ 0 رأی
13/10/2012 France [en] France تلفظ -2 رأی
13/10/2012 Scotland [en] Scotland تلفظ -1 رأی
13/10/2012 Ireland [en] Ireland تلفظ 0 رأی