دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/10/2008 Jacques Offenbach [fr] Jacques Offenbach تلفظ 0 رأی
06/10/2008 bière [fr] bière تلفظ -3 رأی
06/10/2008 joue [fr] joue تلفظ 0 رأی
06/10/2008 en [fr] en تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 coût [fr] coût تلفظ 0 رأی
06/10/2008 Grégory Coupet [fr] Grégory Coupet تلفظ 0 رأی
06/10/2008 coupe [fr] coupe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 paon [fr] paon تلفظ 0 رأی
06/10/2008 faon [fr] faon تلفظ 0 رأی
06/10/2008 choeur [fr] choeur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 parent [fr] parent تلفظ 2 رأی
06/10/2008 serpent [fr] serpent تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 travaux [fr] travaux تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 Joseph Nicéphore Niépce [fr] Joseph Nicéphore Niépce تلفظ 0 رأی
06/10/2008 Molière [fr] Molière تلفظ 0 رأی
06/10/2008 saloperie [fr] saloperie تلفظ 0 رأی
06/10/2008 seigneur [fr] seigneur تلفظ -1 رأی
06/10/2008 directrice [fr] directrice تلفظ 0 رأی
06/10/2008 Georges Bizet [fr] Georges Bizet تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 oignons [fr] oignons تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 fantastique [fr] fantastique تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 Karine [fr] Karine تلفظ 0 رأی
06/10/2008 Dordogne [fr] Dordogne تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 longtemps [fr] longtemps تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 étui [fr] étui تلفظ 0 رأی
06/10/2008 arbres [fr] arbres تلفظ 0 رأی
06/10/2008 habiter [fr] habiter تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 Belgique [fr] Belgique تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 épaules [fr] épaules تلفظ 0 رأی
06/10/2008 s'amuser [fr] s'amuser تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ