دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/10/2008 Le Mans [fr] Le Mans تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/10/2008 Grand Marnier [fr] Grand Marnier تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/10/2008 confiture [fr] confiture تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/10/2008 traceur [fr] traceur تلفظ 0 رأی
08/10/2008 Chiroubles [fr] Chiroubles تلفظ 0 رأی
08/10/2008 Thierry Mugler [fr] Thierry Mugler تلفظ 0 رأی
08/10/2008 mademoiselle [fr] mademoiselle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/10/2008 Renault [fr] Renault تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/10/2008 Louis Pasteur [fr] Louis Pasteur تلفظ 0 رأی
08/10/2008 Aix-en-Provence [fr] Aix-en-Provence تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
08/10/2008 minimum [fr] minimum تلفظ 2 رأی
08/10/2008 Elle [fr] Elle تلفظ 4 رأی
08/10/2008 Uruguay [fr] Uruguay تلفظ 2 رأی
08/10/2008 Palmiers [fr] Palmiers تلفظ 0 رأی
08/10/2008 aimez [fr] aimez تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/10/2008 dessous [fr] dessous تلفظ 0 رأی
08/10/2008 voisinage [fr] voisinage تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/10/2008 parlement [fr] parlement تلفظ 0 رأی
08/10/2008 seins [fr] seins تلفظ 0 رأی
08/10/2008 tremblement [fr] tremblement تلفظ 0 رأی
08/10/2008 communisme [fr] communisme تلفظ 0 رأی
08/10/2008 vendeur [fr] vendeur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/10/2008 pompier [fr] pompier تلفظ 0 رأی
08/10/2008 brouillon [fr] brouillon تلفظ 0 رأی
08/10/2008 prophétie [fr] prophétie تلفظ -1 رأی
08/10/2008 août [fr] août تلفظ 2 رأی
08/10/2008 Barbès-Rochechouart [fr] Barbès-Rochechouart تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/10/2008 Xavier [fr] Xavier تلفظ 0 رأی
06/10/2008 Cabernet Sauvignon [fr] Cabernet Sauvignon تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 Taittinger [fr] Taittinger تلفظ 0 رأی