دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/08/2010 troublante [fr] troublante تلفظ 0 رأی
14/08/2010 verne [fr] verne تلفظ 0 رأی
14/08/2010 trépider [fr] trépider تلفظ 0 رأی
14/08/2010 vers luisant [fr] vers luisant تلفظ 0 رأی
14/08/2010 vénérer [fr] vénérer تلفظ 0 رأی
14/08/2010 vendue [fr] vendue تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/08/2010 vendeurs [fr] vendeurs تلفظ 0 رأی
14/08/2010 vendant [fr] vendant تلفظ 0 رأی
14/08/2010 venant [fr] venant تلفظ 0 رأی
14/08/2010 vélocité [fr] vélocité تلفظ 0 رأی
14/08/2010 véhicules [fr] véhicules تلفظ 0 رأی
14/08/2010 véhicule [fr] véhicule تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
14/08/2010 veillée [fr] veillée تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/08/2010 vastes [fr] vastes تلفظ 0 رأی
14/08/2010 vedettes [fr] vedettes تلفظ 0 رأی
14/08/2010 visages [fr] visages تلفظ 0 رأی
14/08/2010 variés [fr] variés تلفظ 0 رأی
14/08/2010 variées [fr] variées تلفظ 0 رأی
14/08/2010 vécues [fr] vécues تلفظ 0 رأی
14/08/2010 vécue [fr] vécue تلفظ 0 رأی
14/08/2010 variétés [fr] variétés تلفظ 0 رأی
14/08/2010 vallées [fr] vallées تلفظ 0 رأی
14/08/2010 vainqueurs [fr] vainqueurs تلفظ 0 رأی
14/08/2010 vaines [fr] vaines تلفظ 0 رأی
14/08/2010 vaches [fr] vaches تلفظ 0 رأی
14/08/2010 utilisés [fr] utilisés تلفظ 0 رأی
14/08/2010 vacanciers [fr] vacanciers تلفظ 0 رأی
14/08/2010 variations [fr] variations تلفظ 0 رأی
14/08/2010 volupté [fr] volupté تلفظ 0 رأی
14/08/2010 voiturage [fr] voiturage تلفظ 0 رأی