دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/03/2016 応用問題 [ja] 応用問題 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 お多福 [ja] お多福 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 宮内庁 [ja] 宮内庁 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 整形外科医 [ja] 整形外科医 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 今週末 [ja] 今週末 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 更新 [ja] 更新 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 航空券 [ja] 航空券 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 よくできました [ja] よくできました تلفظ 0 رأی
24/03/2016 答えて下さい [ja] 答えて下さい تلفظ 0 رأی
24/03/2016 誠にありがとうございます [ja] 誠にありがとうございます تلفظ 0 رأی
24/03/2016 こんがらかる [ja] こんがらかる تلفظ 0 رأی
24/03/2016 月額 [ja] 月額 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 上昇気流 [ja] 上昇気流 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 備忘録 [ja] 備忘録 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 賃貸アパート [ja] 賃貸アパート تلفظ 0 رأی
24/03/2016 クアラルンプール [ja] クアラルンプール تلفظ 1 رأی
24/03/2016 臨床試験 [ja] 臨床試験 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 神経外科 [ja] 神経外科 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 飛騨高山 [ja] 飛騨高山 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 柴田 [ja] 柴田 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 信玄 [ja] 信玄 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 越中 [ja] 越中 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 長篠 [ja] 長篠 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 月の光 [ja] 月の光 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 バスの運転手 [ja] バスの運転手 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 習わない [ja] 習わない تلفظ 0 رأی
24/03/2016 タマゴボーロ [ja] タマゴボーロ تلفظ 0 رأی
24/03/2016 ほかならぬ [ja] ほかならぬ تلفظ 0 رأی
24/03/2016 ハラスメント [ja] ハラスメント تلفظ 0 رأی
24/03/2016 数ヶ月 [ja] 数ヶ月 تلفظ 0 رأی